Møder i 2015

 

Ide / Inspirationsaften
referat af møde afholdt den 3. december 2015.

Vi var 11 fremmødte der havde en hyggelig og inspirerende aften.
Følgende ideer blev drøftet og fik kontaktpersoner. Disse er ikke ansvarlige for gennemførsel af projektet. De har blot vist interesse og vil efterfølgende gøre noget arbejde for se om det kan lade sig gøre.
Var du forhindret i at deltage, eller synes du det lyder spændende kontakt endelig tovholderene under og høre mere.
Jo flere vi løfter sammen, jo lettere glider det.

Mvh Mark/Bestyrelsen

Sejlrelaterede aktiviteter

-Orienteringsløb med VHF. ( ingen tovholder)

-Klubmesterskab (Frank Nielsen)

-Pålidelighedssejlads (Mark Jensen)

-Pinsetur (ingen tovholder)

-Kvindekapsejlads mod Fredericia (ingen tovholder)

-Skolebåds kapsejlads (Frank, Mark, Marie fra pigesejlerne, Claus?)

-Fælles indkøbsforening(ingen tovholder)

-Fælles værktøjsbank(ingen tovholder)

-Fælles klargøring af klubbåde(Tom, Helge, Gert)

Sociale aktiviteter

-Festudvalg (Marie, Tina , Jette, Lotte)

-sommerfest

-afriggerfest

-italiensk aften

-fyraftenshygge

-Madklub ( Tina, Lotte, Jette og Gert)

-Fællesspisning en gang månedligt. God måde at være sammen på uden at være på vandet.

-Krabbeklubben, Klub i børnehøjde med eks bål på stranden, konkurrencer. Nogle der kan   spille noget musik?(ingen tovholder)

-Sangkor (Lotte?) (kunne Gutter, Helge eller Per Rasmussen være interesseret?)

-Havets haver. Vi dyrker vore egne muslinger eller tang til brug i køkkenet. (Per, Tina)

-Vild med vand dagen. ( ingen tovholder)

 

Ref. af bestyrelsesnøde i Strib bådeklub 4.11.2015
Tilstede: Ebbe, Per, Frank og Mark.  Bo undskyldt p.g.a. arbejde.

Ref. Fra sidste måned godkendt.

Økonomi
Ebbe er ganske tæt på at være ajour med Winkas og Nets. Dermed også tæt på at være ajour med regnskabet.
Per følger op på Dansk Sejlunions medlemskartotek, eller mangel på samme.

Kapsejlads:
Frank kontakter Middelboe i Fredericia Sejlklub ang. sæson 2016.

Skolesejlads :
Banken  sponserer 20.000,- kr. til bådenes vedligehold, men kan  også bruge  alle indbetalinger fra skolesejlads, pigesejlads og udlejning.

Bestyrelsen ønsker en prioriteret liste fra bådformændene med henblik på  vinterens indsats. Per sender et vedligeholdsbudget til hver af bådformændene.

Bestyrelsen tager udgangspunkt i Jørgen Raschs liste til punkter til beståelse af duelighedsprøven. Denne liste vil være udgangspunktet i den endelige liste til obs punkter med henblik på bådførerprøve. Sejlerskoleelever vil ”løbende” gennem sæsonen kunne opnå ”flueben/hak” ved de enkelte punkter.

Bestyrelsen ser positivt på de tilkendegivelser ang. kursusansøgninger fra Connie, Jørgen, Claus, Joen, Lotte og Mark. Alle blive tilbudt det kursus i DS regi de ønsker. Per ser på om det kommunale folkeoplysningsudvalg kan sponsere en del af udgifterne.

Bestyrelsen  anbefaler et gebyr på 700,- kr. for en sæson på sejlerskolen. ( heraf er de 200,-kl retten til at låne båd på et andet tidspunkt)

Vi accepter at sejlerskolen kan fungere med min 8 elever.

Vi ønsker fortsat at adskille ægtefæller/kærestepar i undervisningsøjemed.

Pigesejlads:
Der skal være en bådfører med duelighedstegn på hver L 23èr.

Vi ser gerne at pigebådene har kvindelige instruktører, men anerkender at det kan være nødvendigt at hidkalde det modsatte køn. ( kvinderne må se at komme gang)

 

Klubhus (havn):
Vi har stadig ikke modtaget penge eller info fra havnen ang. udlejning af klublokalet.

Vi har drøftelser ang. havnens forslag om at klubben skal købe klubhuset af havnen, men er endnu ikke nået frem til enighed.

Vi ønsker stadig mere åbenhed ang. salg af  andele i havnen.

 

Kursus:
Mark er ansvarlig for at få kontaktet DS så snart der er tilsagn fra alle ansøgere om de reelt ønsker et DS kursus.

Bridge:
Bridgeafdelingen ønsker at afholde en julefrokost den 7. dec.

Yoga:
Holdet kører planmæssigt, stor tilslutning.

Sponsorudvalg:
Vi ønsker at finde en ny sponsor til sejl på skolebådene, nu da Carlsberg ikke har ønsket at kontribuere.

Evt. klubkonferrence.   Mark og Jette Hansen tilbydes at deltage.

Klubbåde:
Motorerne skal opbevares hos Vestfyns Motorbådsservice vinteren over. Frank tilbyder transport af motorerne. Tak for dette.

Rep af klubbens medlemmers sejl. Per er ansvarlig for indkaldelse til en sådan dag.

Generalforsamling 2016 bliver 9. Marts.

Vild med Vand dag. Bestyrelsen vil spørge Jette og Vibeke om de vil være tovholdere.

Motorlære den 16 jan. Mark er ansvarlig for at finde en oplægsholder.

 

Bestyrelsesmøde 7. november 2015.
Tilstedeværende: Frank, Per, Ebbe og Mark

Økonomi
Ebbe har møde med Egon Sørensen 8/10 for at få helt klare linjer omkring sponsorvin.

Ebbe har produceret en seddel (kaldet forklæde) der skal udfyldes med beløb for udlæg, og beskrivelse af arrangement. Evt, indtægter bogføres også.

Per kontakter endnu en gang Dansk Sejlunion for at få styr på alle medlemmer modtager bladet Sejler.

Medlemslisten viser, at der er 32 medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2015. Hertil kommer manglende indtægter for ikke indmeldte nye pladslejere.

Det forventes at man skriftligt melder sig ud af klubben hvis man ikke længere ønsker at være medlem.

Havnen har endnu ikke betalt klubben leje for udlejning af lokale for året 2014, eller indikeret om de ønsker at trække det fra huslejen.

Klubbens afdelinger.
Kapsejlads
Vi har efterhånden flere både med til tirsdagssejlads end Fredericia. Det kræver at vi fra næste år stille op på den administrative side. Vi har deltaget i SejlerskoleCup 2015 hvor det blev til to placeringer lige uden for finaleracet. Flot.

Sejlerskole
13 elever har bestået den praktiske duelighedsprøve, tillykke med det flotte resultat!
Vi har stadig håbet at kvindesejlads om onsdagen bliver en ren kvindelinje, også med kvindelige instruktører. Der arbejdes på at få en kvindelig tovholder. Opfordringen hermed givet videre.
Bent Sommer har en ide om et lignende tiltag for herrer. Dette kunne blive torsdag.

Pensionistsejlads
Intet nyt

Klubhus Havn
Vi kan godt tænke os lidt bedre rengøring i bygningen. Vi ønsker at nedsætte et udvalg til udskiftning af klubbens interiør. Frivillige må meget gerne melde sig.

Klubhus stranden
Intet nyt.

Masteudvalg
Vedligehold, masten lakeres først til foråret. Per foretager en lille nødreparation så den kommer sundt gennem vinteren.

Klubbåde
Ingen større skader gennem sæsonen. Vi opfordrer brugerne til at være med til at tage bådene op lørdag den 14. nov. Det er jo også en del af det at være bruger af bådene. Bestyrelsen mener ikke det kun kan være deres opgave. Måske en efterfølgende fest kan lokke nogle til?

Kursus
Der er vist interesse for at deltage i D.S: kurser fra fleres side. Johannes og Mark foreslås som deltagere i Klubkonference 21/11

Hjemmeside
Mark og Per ønsker et udvalg for indhold af hjemmesiden og FaceBook.

Bridge
Intet nyt.

Yoga
12 tilmeldte, Helle Stub Olsen står for yogaen i efterårssæsonen. Fuldt booked. Flot.

Sponsorudvalg
Intet nyt. Carlsberg har ikke ønsket at sponsorere nye sejl til skolebådene.

Eventuelt.
Vi ønsker stadig at mødes med havnen for at udvikle klimaet mellem havn og klub.

Vi gentager med en introduktionsaften i slutningen af februar.

Loppemarked. Kap Horn der leverede billigt Musto sejlertøj i sensommeren vil gerne give os rester/sidste sæsons udgåede varer i konsignation for afholdelse af et loppemarked for vore medlemmer. Afvent nærmere information.

 

Bestyrelsesmøde 2-9-2015

Fraværende: alle tilstede

Godkendelse af sidste måneds ref. ok

Økonomi
Kassereren har fortsat udfordringer med at få det nye WinKas system til at fungere optimalt. Han har udfordringer med en difference på ca. kr. 4000,- som sikkert skyldes posteringsfejl, men som vil blive rettet.

Der er et problem med oprettelse af nye medlemmer i WinKas systemet: Ved oprettelse skal man være obs på kun at blive registreret en gang.

Der er lavet en aktivitetsseddel, den skal udfyldes hver gang der er et arrangement. Clips kvitteringerne for udlæg bagpå.

Der er oprettet en konto i sparekassen til leje af klubhuset i havnens navn.  Dette er ikke korrekt i henhold til lejekontrakten, men bedre end ingenting. Vi forventer et beløb på 6400,- indsat snarrest.

Mark har ikke fået kontaktet nye medlemmer som bestyrelsens forsøg på at være imødekommende. Ebbe og Mark er ansvarlige.

Vi mangler stadig omkring ⅓ af medlemmernes aktuelle mail adresser. Dette SKAL  ordnes inden 1/12  m. h. p kontingentbetaling for sæson 2016.   Per og Ebbe er ansvarlige.

Kapsejlads
Klubben stiller med to besætninger til SejlerskoleCup. Hvert af besætningernes deltagere skal betale 100,- kr. Klubben betaler den anden halvdel. Instruktører skal selvfølgelig ikke betale noget.

Brands Rundt
Klubben stiller kun med to både i år. Målsætningen om at få en skolebåd med er desværre ikke opfyldt.

Torsdagssejlads
Vi har efterhånden lige så mange både med som Fredericia. De har svært ved at løfte opgaven, hvorfor vi overvejer hvordan vi kan hjælpe.

Skolesejlads

Der er duelighedsprøve 3/10. Ellers fungerer alt ok

Pensionistsejlads
Der er endnu ikke så meget aktivitet. Dog har der været et par ture torsdag formiddag.

Klubhus havn
Brug af klubhus: vi ønsker stadig et møde med havnens bestyrelse ang. brug af havn og hus.

Masteudvalg
Intet nyt.

Klubbåde
Søgelænderet på begge både kan vist godt pilles af. Der er ikke ønske om at det er på fra skole-, pige- eller kapsejladsbesætninger.

Der er udarbejdet en standard for bådførerbevis, meget a´la duelighedsprøvens praktiske del. Den skal benyttes ved prøvesejlads for bådførerbevis.

Kursus

Alle opfordres til at se Dansk Sejlunions kursuskatalog. Klubben ser meget velvilligt på alle der vil på kursus for at være en del af fremtidens Strib Bådeklub.

Hjemmesiden
Kører ok
Claes Grove bliver ansvarlig for opdatering af FaceBook. Det tegner godt.
En decideret velkomstside istedet for nyhedssiden skal møde besøgende på hjemmesiden. Ældre nyheder kommer så i et arkiv andetsteds på siden.

Yoga
Mandag udgår, onsdag fortsætter

Sponsor – Instruktørtøj
Har fået påtrykt forskellige logoer. Udgift for tøj og tryk ca. kr. 11.000,00.
Sponsorkontrakter gælder året ud og hele 2016 og andrager kr. 5000.00 i kontanter og 100 styk pizzaer der enten kan gives væk til klubbens medlemmer, eller sælges på klubarrangementer, for vi så at kan investere i andet på længere sigt.

Naturens dag
Virker til at være på plads. Alle poster besat.

Ekstraordinær generalforsamling
Denne er aflyst efter ekstern juridisk bistand.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 5/8 2015.

Fraværende:
Bo og Ebbe

Godkendelse af ref. sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.

Økonomi m.m.
Der der 226 betalende medlemmer.
Vi skal have navene på nye lejere i Havnen for indmeldelse i klubben.
Havnen har ikke meldt tilbage ang. Leje af klubhus ( ca 3.000,- kr), det mangler også også at blive overført. Per tager kontakt.
Tom Brinchmann(bådsmand) har købt grej for omkring 7000 kr til klubbådene, så vi har d.d. et underskud på 25.000,- ifølge budgettet. Dog har vi medregnet trailer, denne har anslået værdi på kr. 15.000,00
Papirer ang. Selvbetjeningsaftale færdiggjort til Middelfart Sparekasse.
Vaskemaskinen er repareret til en god pris.
Mark modtager ajourført medlemsliste for at tage kontakt til nye medlemmer.
VI mangler e-mail adresser på omkring 1/3 af medlemmerne. Nyhedsbrevene skal fremover indeholde en lille reminder om at få dem up to date inden jul hvor girokort sendes ud kort efter.

Kapsejlads:
Aldrig har haft mere aktivitet. Klubbens mål om at få både med til Brandsø Rundt sejladsen synes muligt. Frank vil stå for en sammenkomst fredag inden start lørdag.

Sejlerskole Cup Vi har bestilt to både. Der er i skolesammnhæng sat navne på de fleste af deltagerne. Vi mangler to lærere der kan være de ”ansvarlige” under selve sejladserne. Klubben betaler halvdelen af tilmeldningsgebyret. Deltagerne resten.

Skolesejlads. Alt ok

Pensionistsejlads:
Tilslutningen har ikke været stor. Per har for lige nu for travlt til at følge projektet op.

Klubhus havn
Klare regler for brug heraf efterlyses.
Klare flagregler efterlyses.

Klubhus stranden:
 Udvidelsesansøgning godkendt. Tillykke herfra.

Flagmast
Skal lakeres, helst i løbet af aug. Frivillige søges!

Klubbåde.
Der er store forskelle på de to både.
Trim af rig nødvendig. Tom efterspørger regler for aflevering af bådene. Manual efterspørges. Skal Tom spørges for at udfylde opgaven. Vi undersøger . Manualer skal udleveres til instruktører.
Gammel bådmotor fra Ingeborg skal gerne sælges

Kursus: Mark tilbyder at tage et trænerkursus for at kunne aflaste instruktørerne som vikar. Anden deltager søges.

Hjemmesiden:
1500,- kr betalt for opdatering og sikkerhedskopi.

Yoga:
Lone Hartmann har meldt fra. Nye deltagere opfordres til at træde til i stedet.

Sponsor udv.
Pizza Vittoria har tilkendegivet at de støtter med 5000,- kr kontant og for 5000,- kr pizzaer over de næste to år.
Mark kontakter Søren fra havnen ang. Informationstavle i vinduet.
Carlsberg sportsfond ansøgt om nye sejl.
Fonde er  ansøgt om underskudsgaranti til Naturens Dag. 

Ekstra ordinær generalforsamling
Ebbe står for indkaldelsen.
Vi skal have fundet en kandidat til dirigent.
Der foreslås kun et punkt nemlig fastsættelse af kontingent for 2016.
Vi skal bruge den org. Tekst fra ord. Generalforsamlinng. Per er ansvarlig. Valg af stemmeoptællere vær obs på det.
Klubben er i denne forbindelse ved for et stykke pizza.
Drikkevarer skal købes.
Derefter fremsættelse af forslag af nye vedtægter.
Endelig vedtagelse / fremlæggelse af forslaget sker på kommende ordinærer Generalforsamling.
Forslag/ideer / ønsker som bådklubbens bestyrelse kan fremstille til ”havnen” diskuteres.
Nyt om klubbådene – sejlerskolen.
Energisponsorrat fremsættes igen.

Naturens dag
Kommunen laver annoncer og materiale. Sparekassen og Brugsen “annoncerer” samme.
VI indkøber to stolper på omk 500 cm til opsætning af banner og klubstandere.
Per har styr på arrangementet. Men frivillige søges!!!
Sikkerhedsinstruks skal laves senest 1/9 Bo?
Redningsveste. Klubben sørger selv for fremskaffelsen af disse

 

Referat af møde afholdt 10. juni 2015 Strib Bådehavn ctr. Strib Bådeklub 

Tryk her på  Scan for at se dette.

 

 

Ref. af bestyrelsesmøde 3/6 2015
Bo ankom lidt senere pga arb.
Sidste måneds ref. godkendt.
Økonomi
Winkas – der forligger en del arbejde for at komme helt igang. Ebbe kom med et eksempelt: ingen samkøring af indbetalingsnr. fra indbetalere til modtager.
Fremtidige indbetalinger skal ske pr. girokort, ellers pålægges et gebyr på 100 kr.
Kapsejlads
Tirsdags. Ny bane p.g.a. dommerbåds mandskab
Vi er lige så mange deltagende både som Fredericia !!
Brandsø Rundt, der arbejdes på at klubbådene
vi har lige
Sejlads i øvrigt
Prahl mangler instruktører til stand by
Pigesejlads – Rasch mangler instruktører til stand by
Pensionistsejlads indledte sæsonen 6/6
Klubhus
Opvaskemaskine repareret. regning afventes.
Der fyldes op / købes nyt̊ service, så vi i alt har 60 komplette kuverter
Masteudvalg
Skal ned og lakeres næste arbejdsdag på havnen.
Klubbåde
Bådførercertifikat. Der udfærdiges to forskellige, (stort/lille)
“lille certifikat” der giver ret til at Sejle syd for Vejle fjord / Bogense og nord for Assens/Aarøsund.
“stort certifikat” der giver ret til at besejle alle danske farvande. Per Stub laver et forslag til selve beviserne.
Det foreslås at man kan gå til “bådførerprøve” hos Claus Qvitzau, Johannes Prahl, Erik Bay, Frank Nielsen og Jørgen Rasch. Forsikringen skal undererettes om grundstødning af begge skolebåde. Per Stub er på opgaven.
Undervisning
Klubben ønsker ikke økonomisk at støtte forslag om sommer yoga på havnen.
 Jørgen Rasch er kommet med oplæg til kursus dage og indhold.
Vi skal finde de klubmedlemmer som skal tilbydes et DS-kursus i vinterhalvåret
 Eventuelt
Klubben ønsker at belønne instruktører med et sæt sejlertøj, hvis klubben kan få rabat ved et sejler – tøjfirma. Det er tanken at forhandle en aftale på plads så alle medlemmer også kan få gavn heraf.
Der er kommet et tilbud om at klubben kan låne en wx-one jolle i fjorten dage. Vi ønsker at slå til og gerne hvis det er muligt at låne to.
Sct. Hans arr. er næsten på plads. Båltalerne skal dog stadig findes da præsten måtte sige fra. Temaet bliver Børnenes sct. Hansbål. Bo er ansvarlig.
Naturens Dag. Banken skal evt. have halvdelen af billetterne til sponsorfryns. Den betaler således også halvdelen af udgifterne til Adventura.
Ang ekstraordinær generalforsamling: Ebbe er tovholder for at indkaldelsen kommer rettidigt ud.
Arrangement  29. Oktober, Sparekassen ang bådfinans. Tovholder Jørgen Rasch. !

Ref. af bestyrelsesmøde 28.04.1015

–          Ref. Godkendt fra sidste møde.

–          Fraværende: Frank

Økonomi:

Ebbe har møde med Winkas d. 29.1 i Frederikshavn.  Undervisningen koster 5000,- kr

–          Vi skal være obs. På at havnen husker at udbetale halvdelen af indtægterne for udlejning af klubhuset. Alternativt kan det debiteres på huslejen.

–          Faktura fra D.S. bliver først betalt når medlemsregisteret er blevet reguleret og kontrolleret.

Kapsejlads: 

Der er kommet en interessant invitation. Retrocup i Åbenrå sejlklub. 31/5.

Klubbådene skal registreres hos DS så kapsejlads kan være muligt fra start af.

Reklamerne på sejlene er svært læselige, dette skal laves om.

SKolebådene

Vi vil gerne have et par instruktører på kursus, Jørgen Rasch udpeger et par stykker i løbet af sommeren der kan deltage i DS regi.
Hjemmeside:

Tom og Helges email adresser er nu på hjemmesiden så man kan rette henvendelse til dem ang. Skader og lign. på skolenbådene.

Hjemmesiden er det primære sted at få nyheder fra.  Vi kan evt . skrive en lille nyhedsmail om at der er nyt på siden, men selve indholdet finder man på hjemmesiden. 

Andet.

–          Vi vil invitere roklubbens medlemmer til SuberBrugsens vinsmagning d. 28/5.

–          Bridge; gæstesejlere og campere kan gratis spille bridge når havnepenge er betalt.

–          Masteudvalg: havnenes signalmast skal lakeres. Dette foregår på havnens       arbejdsdag.

–          Sponsorudvalg. Vi afventer stadig en dato for sponsorarrangementer.

–          Ekstra ordinær generalforsamling. Vi skal huske at være obs på at få indkaldt rettidigt. Familiemedlemskab 7 50,- aktive medlemmer 500,- mod forslaget om at bevare de nuværende satser vedtaget på generalforsamlingen 2010.

–          Per har endnu ikke modtaget nogle sikkerhedsinstrukser fra Mads Flygler. Følg op!

–          Kursus/undervisning: Jørgen Rasch har accepteret at komme med at forslag til vinterens kurser, herunder metrologi, tovværk, VHF, kapsejladsregler, sikkerhedskurser osv. Dette skal gerne kunne meldes ud senest 1/9-15.

–          Naturens dag. Vi afventer nyt fra kommunen.

 

Bestyrelsesmøde den 4-3-2015

DELTAGERE

Per, Bent, Bo, Claus + Mark som gæst

FRAVÆRENDE

Frank

REFERAT AF SIDSTE MØDE

Godkendt

ØKONOMI

*Bestyrelsen godkendte regnskab 2014

SPONSORER – ANNONCØRER

NYE MEDLEMMER

KLUBBÅDE

*Der skal etableres organisation til sikring af vedligeholdelse af klubbens både.

*MS-Logo til sejl – CQ skal sende logo til BS

*Forsikring – Forsikring af både hos Codan. PSO

*Information om at CQ tidligere har givet tilsagn om at hente båd i Horsens. CQ accepterede.

*Anskaffelse af diverse sikkerhedsudstyr mv. til både. BO/Mark

*Skur bag smedje skal anvendes til depotrum.

SEJLSKOLE

*Bestyrelsen godkendte Johannes’ oplæg til organisering og politik for sejlskole.

TURSEJLADS

KLUBHUS – HAVNEN

KLUBHUS – STRANDEN

*Flagstang ved roklubben. Skal nedtages og bortskaffes. PSO/CQ

MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER

*Høgh skal kontaktes for at høre om han har klubbens startpistol. BS

*Vintervimpel. Skal anskaffes før standernedhaling.

KURSUS OG UNDERVISNING

SOCIALE ARRANGEMENTER

*18. marts – Møde med Mads Flygger fra DS.

*28. marts – Standerhejsning. Øl, vin og chips. PSO

*18. april – Navngivning af klubbens både.

*St. Hans – Afklaring med havnens bestyrelse om krav til forsikring af bål.

HJEMMESIDE

BRIDGE

EVENTUELT

*Bro på Fænø. Chek hos FS om vi må anvende broen i 2015. PSO

Referat af bestyrelsesmøde i SB. 1.4. 2015. 

Deltagere:

Per, Bo, Ebbe, Frank, Mark.

Gæster den første halve time Kurt Mortensen og Jørgen Rasch.

Inden bestyrelsesmødet startede fremførte Kurt Mortensen sin utilfredshed med forløbet af året generalforsamling og Jørgens (dirigenten) besvarelse herpå. Gav bestyrelsen Kurt Mortensen ret i, at der var begået en procedurefejl fra dirigentens side, hvorfor hans ønske om skriftlig afstemning vil blive efterkommet. Dette kræver dog indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Denne vil blive afviklet d. 24.09.2015.

Kurt Mortensen og Jøren Rasch forlød mødet og det ordinære bestyrelsesmøde fortsatte med

godkendelse af sidste referat

Økonomi:

Ebbe orienterede om, at Winkas vil og sætte ham ind i systemet.

Medlemskartoteket vedligeholdelse deles mellem Per og Ebbe.

Frank står for salg af vimpler og merchandise.  Da Knud ikke fremover vil være behjælpelig hermed) Salg af vimpler og merchandise vil foregå hver tirsdag i forbindelse med kapsejladserne. Betaling ved arrangementer eller andre tiltag – arrangementer skal så vidt muligt ske via klubbens hjemmeside eller til et af bestyrelsens medlemmer. Der derefter selv overfører beløbet til klubbens bankkonto

Alt salg gennem forskellige udvalg eller interesseområder eks. yoga eller bridge skal fremover levere regnskab hver for sig, så det er synligt i regnskabet hvad de forskellige arr. koster/indbringer.

Trefor sponsorsalg. Der blev ind til dato tegnet 15 stk..

Ny – Ansvarlige for klubbens udvalg under:

Kontaktmand for nye medlemmer: Mark

Sponsorudvalg: Per

Klubbens vision: Bo

Klubbens hjemmeside: Mark og Per

Kapsejlads: Frank

Tur- sociale arrangementer: Ansvarlige er velkomne. Bestyrelsen påtager sig ikke posten.

Superbrugsen i Strib ønsker at gennemføre en vinsmagning med bespisning for kunder såvel som klubbens medlemmer.

Klubben lægger lokaler  og serveringspersonale til. Dato ukendt, mere herom på hjemmesiden.

Sct. Hansaften:

Spejderne (og Bo) sørger for bål snobrød osv . Sejlklubben ansøger om bevilling til salg af øl. Starttidspunkt ca. 19.30- 21.00 evt yderlige salg af øl vil foregå i klubbens lokaler. Det er tanken at det bliver et ”børnenes sct. Hans”, således at vi får familier ned på havnen. Evt annoncering af dette gennem Melfarposten.

Naturens dag

Klubben entrerer med  sejlskibet ”Adventura” og foredragsholder om marsvin i Lillebælt.

Klubben sponserer en del af transporten til turen til bådmessen i Hamburg  der afvikles i perioden 25/10-8/11. Endelig dato ikke fastlagt.

Bestyrelsesmøde 7-1-2015

DELTAGERE

Per, Frank, Bent, Claus (og Erik fra Havnens bestyrelse på del af mødet)

FRAVÆRENDE

Bo

REFERAT AF SIDSTE MØDE

ØKONOMI

PSO fremlagde grovbudget, der blev vedtaget

SPONSORER – ANNONCØRER

PSO sender manv mv. til CQ – CQ sender opkrævning til bank

NYE MEDLEMMER

KAP- OG SKOLESEJLADS

Kapsejlads for kvinder i august i samarbejde med Fredericia Sejlklub

TURSEJLADSKLUBHUS – HAVNEN

Renovering af køkken sat i bero. Resourcer skal anvendes til drift af sejlerskole og både.

Etablering af omklædningsfaciliteter, bad og sauna i færgehuset sat i bero.

KLUBHUS – STRANDEN

Flagstang til stander skal renover.

Besluttet at nedtage flagstang

I stedet anskaffes en vintervimpel til mast på havnen.

BS skal checke om BBR-meddelelse er modtaget

MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER

KURSUS OG UNDERVISNING

Mark på kursus i konfliktløsning

Johannes på sejlinstruktørkursus

Yderligere deltager på sejlinstruktørkursus.

SOCIALE ARRANGEMENTER

Fiskekonkurrence i februar aflyst

HJEMMESIDE

BRIDGE

EVENTUELT

NÆSTE BESTYRELSESMØDE

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *