Møder 2017

Referat af bestyrelsesmøde SB 06.12.2017 

Tilstede: Henrik, Mark og Bo

Margrethe Storm var mødt op til begyndelse af bestyrelsesmødet og spurgte til om hvor lang tid bridgeafdelingen fortsat kan regne med at have adgang til klublokalerne. Bådeklubben har ikke hørt fra Havnens bestyrelse og vil indkalde til møde tirsdag den 19.12.2017 kl. 19.00 -21.00. Mark rundsender agenda.

En af bådeklubbens medlemmer er i slutningen af november faldet i havnen og blevet stærkt underafkølet.

L 23 arrangement 10. maj 2018: Strib Bådeklub arrangerer bådpladser.

De rasterende 3 optimistjoller bliver doneret til Espergærde Sejlklubs Junior afdeling.

Når og hvis en lejeaftale af klubhuset falder på plads vil bestyrelsen udfærdig en 5 årsplan for bådeklubben.

Pensionist-udvalget lukker ned da der ikke er nogen deltagere i gruppen.

Dansk Sejlunion kontaktes da enkelte medlemmer af bådeklubben ikke modtager Dansk Sejlunions medlemsblad: Sejler

Økonomi: Ingen bemærkning

Klubbåde: Tre motorer er taget af bådene – gearet på den ene af motorerne er rustet sammen og motoren skal derfor udskiftes. Mark vil undersøge muligheden for at skaffe en ny påhængsmotor.

Kapsejlads : Frank er tovholder for kapsejlads og Jeanette betaler for kapsejlads for tirsdags kapsejlads for Strib Bådeklubs både.

Skolesejlads: Instruktører til skolesejlads efterlyses – opslag på hjemmeside og Bådeklubbens Facebook side. Har du lyst til at være sejlerinstruktør i 2018, så kontakt Mark snarest muligt.

Pigesejlads: Ingen bemærkninger

Mastudvalg: Per er tovholder- budget 1500,00 dkk til vedligehold

Klubhus (havn): Bådeklubbens Bestyrelse indkalder til møde med Havnens bestyrelse for klarhed over den fremtidige situation for klubhus.

Klubhus (stranden): Ingen bemærkninger. Bådeklubben har opfordret Havnen og Roklubben til at vi i fælleskab opretter et samarbejdsudvalg som kan koordinere de fælles interesser på Strib Havn, men har ikke modtaget tilbagemeldinger.

Hjemmeside: Ingen bemærkning

Kurser: Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at ansøge Dansk Sejlunions kurser direkte. Bådeklubben refunderer kursusgebyr.

Sponsorudvalg: Henrik, Mark og Tore.

Motorbådsudvalg Ingen bemærkning

Bridge: Bridgeafdelingen er meget bekymrede over lokalesituationen.

Havbad/sauna udvalg: Den foreløbig godkendelse af projektet er givet fra Middelfart Kommune, vi afventer tilladelse fra Kystinspektoratet.

Evt. :%

 

Referat af bestyrelsesmøde SB 1.11.2017

Tilstede: Jeanette Kohler, Alin Andries, Henrik Volter og MarkJensen: Ref fra sidste måned godkendt.

Åbent punkt fra kl 19.00

Besøg af Per Stub Olsen. Emne:  elbåd, PSO forhørte sig om han kunne kontakte de lokale aviser for at få omtale af projektet.

PSO kontakter SuperBrugsen ang. arrangement d. 18.01.2018

Kommende arrangementer

  • 12-13 maj trim og træning, tricks fra en mester. L23 encore.
  • Filmaften 12 dec. Incl julehygge.

Næste års isætning og optagning af både i SB regi 22. 4 . 2018 og 27.10. 2018

Vedtægter
Vore ændringsforslag sendes til J. Rasch til videre beabejdning.

Samarbejde

SB bestyrelse kontakter havnen best. for at sikre fremskridt i i forhandlingerne om fremtidig lejekontrakt og for at høre hvile medlemmer af SRK og havnens bestyrelse vi kan kontakte for at indkalde til et indledende møde i dialogudvalget.

Økonomi
Intet nyt, det er sandelig blevet vinter!

Klubbåde
Bådene er på land efter en fin indsats af pigesejlerne.

Klubhuse
Intet nyt

Hjemmeside
Intet Nyt

Motorbådsudvalg
se tidligere indlæg

Havbad-Sauna
Vi ansøger i øjeblikket kystsikringsdiretoratet om opførsel af bygninger 1,5 m ud over diget.

 

Referat af bestyrelsesmøde SB 4.10.2017.

Tilstede: Jeanette Kohler, Henrik Wolter, Mark Jensen

Referat fra sidst godkendt.

Økonomi

Samme likviditet som sidste år.
Årsplan med oversigt over aktiviteter for 2018 skal være på plads ultimo november.
Henrik undersøger om evt. sponseraftale med Jaco Sko om sejlersko, der bruges som anerkendelse til bådsmænd ect.

Klubbåde & Sejlerskole

Dulighedsprøve afholdes den 5/10.
Der er faldende tilslutning til sejlerskolen i slutningen af sæsonen.
Det blev besluttet at der skal være en fast instruktør på hver båd.
Vi må stadig have sponsorflag på bådene.

Mark, Per og Thoge søger om sponseraftaler.
Mark ser på motorerne til klubbådene.
Per har fået ok mht. at søge om midler til en eldrevet motorbåd til bla. fiskeri.

Klubhus

Vi skal melde klart ud om forhandlingerne med havnen om klubhus.
Vi spørger havnen om det videre forløb i processen om klubhuset.
Alin og Henrik deltager i de lovede møder med havnen, kajakklubben og bådklubben.
Vi har fået ok af havnen til at måtte ansøge myndighederne i forbindelse med opførelse af sauna-bygning.

Eventuelt
26/10 kl. 19.00 holdes møde med dagsorden: gennemgang af klubbens vedtægter, ved fyret 41  1.
5/11 afholdes stander flag nedtagelses fest, men kun hvis min 20 personer tilmelder sig inden.
3/12 afholdes pakkeleg i klubhuset.

Referat  Henrik

 

Referat af bestyrelsesmøde SB 6.9.2017.

Tilstede: Jeanette Kohler, Alin Andries, Bo Jespersen og Mark Jensen

Ref fra sidst godkendt.

På den åbne del af mødet (19.00-19.30) var der besøg af Per Stub Olsen og Ole Sørensen. Her blev de manglende oplæg af bestyrelsesreferater med rette kritiseret. Ligeledes blev rengøring efter kapsejlads også vendt. Som Ole sagde: det må være rimeligt hvis dem der er ansvarlige for at give brød, også er ansvarlige for rengøringen. Dette hermed givet videre.

Bestyrelsen blev også opfordret til at få ændringer af mødedatoer ind i klubbens kalender på hjemmesiden.

Per Stub Olsen forhørte sig på motorbådsudvalgets vegne om han måtte igangsætte en indsamling af donationer til en motorbåd i klubbens regi. Dette ser bestyrelsen umiddelbart ikke noget galt i, såfremt “driften” stort set vil være udgifts neutralt for klubben. Såfremt donationer indrømmes, skal en nøjere beskrivelse af “projektet” herunder de økonomiske godkendes af bestyrelsen forinden et køb af en sådan.
Herudover havde Per en annonce med ang. Hjerteløber kursus. Alin er ansvarlig for at undersøge dette nærmere.

Endeligt har klubben fået et hvidt køleskab af Lotte og Bent Sommer som foreslås udskiftes med det eksisterende Faxe Kondi køleskab der vist ikke fungerer optimalt. Mange tak for det!

Økonomi
Jeanette kunne berette at Jubilæumsfestlighederne, der ellers havde fået underskudsgaranti, genererede et overskud på omkring 8000,-kr. Virkeligt flot arbejde af festudvalget. Bestyrelsen vil gerne takke for det store arbejde endnu en gang.

Klubbåde
Vi har fået et tilbud fra Eva fra Bådpolsteren på tre bompressennger. Vi takker for tilbuddet. Erik Bay fra Pigesejlerne er tovholder. Motoren på Kronprinsesse Louise er lidt for upålidelig. MJ kontakter Geert (bådsmand på KL) desangående. Bestyrelsen har skriftligt ansøgt havnens bestyrelse om fortsat at må hejse sponsorflag op når bådene ligger i havn.

Sejlerskole
Der er gennemført natsejlads. En virkelig flot mulighed på hvorledes man kan navigere på kort og lys om natten. Tak til Connie for at lægge båd til. Skolen oplever faldende fremmøde efter sommerferien. Er det vejrets skyld? Det kan da ikke være vores!

Pigesejlads
Intet nyt

Masteudvalg
Per Stub Olsen vil fortsat gerne være tovholder for fortsat at sikre vor fine masts fremtid. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom af havnefogeden på at vi skal huske at spørge om vi må hejse sponsorflag op i masten ved festlige lejligheder osv. Dette ifølge havnens regler. Det må vi huske fremover.

Klubhus (havnen)
Vi er fortsat i dialog med havnens bestyrelse ang. mulig fremtidig brug af klubhus.

Klubhus (strand)
Intet nyt.

Hjemmeside
Alin og Christoffer Frydkjær vil se på muligheden for at optimere hjemmesiden, således at information vil fremstå mere enkelt. Deadline bliver generalforsamlingen.

Bridge
Intet nyt

Yoga
Intet nyt

Sponsorudvalg
Bestyrelsen vil meget gerne opfordre klubbens medlemmer til at komme med forslag/deltage i udvalgets arbejde.

Motorbådsudvalg
Se første del af ref.

Havbad/Sauna
Intet nyt

Bestyrelsen vil meget gerne modtage forslag til vinteraktiviteter. Det er medlemmerne der ved hvad I kunne tænke jer at bruge en hverdagsaften på. Vi forestiller os selvfølgelig at forslagene er sejladsrelaterede.

 Referat af bestyrelsesmøde SB 07.06.2017 

Tilstede: Jeanette, Lasse, Alin, Henrik, Mark og Bo Kiel,

Først på mødet var Lars ”havnefoged”, Frank og Per tilstede.

Per: Per ønsker at være tovholder på flagmasten og assistent i sponsorudvalget. Den planlagte sejltur i klubbens for både for Brugsens personale er aflyst da Brugsen ikke har tid. Der er enkelte medlemmer som ikke får Sejlerbladet, Jeanette opdaterer medlemslisten som er indsendt til Dansk Sejlunion.

Frank: Frank opdaterer kapsejlads siden på vores hjemmeside. Foreslår at hæve beløbet for at sejle i klubbens både fra 200,00 dkk til 250,00 dkk.

Bestyrelsen bød Strib Havns nye havnefogede Lars velkommen og ser frem til et rigtig god samarbejde og vi havde en rigtig god dialog bl.a. omkring følgende: emner Havnen får 5 nye Middelfart cykler til afbenyttelse, cykelstativer bliver opsat bag klubhuset. Lars får en nøgle til vores postkasse, Lars oprydter i opslagstavlen og påtager sig også at sælge Strib Bådeklubs vimpler.

Økonomi: 

Strib Bådeklub opretter Mobil Pay i forbindelse med indbetalinger til arrangement som f.eks. klubsejlads, kapsejlads, vand aktiviteter m.m. Jeanette arrangere telefonnummer med taletidskort.

Klubbåde: Der er nogle af brugerne af klubbådene som stadig ikke betaler. 6 personer har betalt til skolesejlads. Jeanette følger op. Ved lån af klub både skal man have et DSU duelighedsbevis og aflægge en prøve ved en af klubbens bådansvarlige. Der er budgetteret med 15.000 dkk pr båd til vedligehold, alt inklusiv (herunder forsikringer, pladsleje m.m.)

Kapsejlads : Der er 10 både fra Strib som er tilmeldt tirsdags kapsejlads sammen med Fredericia Sejlklub. Frank er tovholder og Jeanette betaler for kapsejlads for tirsdags kapsejlads for Strib Bådeklubs både.

Pigesejlads: 12 tilmeldte kvinder. Nogle mange at betale. Jeanette følger op

Mastudvalg: Per er tovholder- budget 1500,00 dkk til vedligehold

Klubhus (havn):Der er stadig en dialog med Havnens bestyrelse vedr. benyttelse og fremtidig leje af klubhuset. Alin stopper for udlejning af klubhuset via hjemmesiden

Klubhus (stranden): I.N.

Hjemmeside: Alin savner hjælp til at vedligeholde hjemmesiden, hvis den ikke skal lukke ned. Mark vil kontakte Christoffer for support til Alin. Samarbejde med Havnen omkring en fælles hjemmeside blev foreslået. Mark foreslog at oprette et sted på hjemmesiden til betaling. Alin vil arrangere dette samt et sted på hjemmesiden hvor lån af både og evt. lokaler kan angives.

Sponsorudvalg: Per og Lasse har aftalt møde med Nadia fra Middelfart Sparekasse i følgende uge vedr. sponsorat for 2018.

Motorbådsudvalg I.N,

Havbad/sauna udvalg: Lasse har afholdt møde med Havnens formand. Havnen kan ikke godkende den først angivet plads for Havbadet og ønsker den flyttet 1,5 meter ud mod vandet, hvilket vil medføre at havbadet delvist skal stå på piller. Udvalget vil undersøge prisforøgelsen på projekt ved at skulle pilotere

søjler og om der skal indhentes tilladelse til dette. Havbad udvalget savner svar fra Havnene vedr kloak m.m. Lasse arrangere nyt møde.

Evt. 

Jeanette vil forsøge at rydte op på hjemmesiden i samarbejde med Alin.

Ved besøg fra andre klubber den 18.06.2017 vil Helge spille for os mens vi griller.

Festudvalg ønsker egen konto

Bådeklubbens COOP kort efterlyses

15.06.2017 Møde med tilflyttere til kommunen i Klubhuset.

 

MANGLENDE REFERATER I TIDSRUMMET 31.3.2017 TIL 07.06.2017 INDSÆTTES PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Bestyrelsesmøde (Ekstra) 21/3 2017

Tilstede: Alin Andries, Bo Kiel, Lasse Frausig, Jeanette Kôhler og Mark Jensen.

Eneste punkt på dagsordenen: Vedtagelse af Strib havbad projekt.

Axel Wiggers var tilstede ved mødets start i kraft af at være formand for byggeudvalget.

Axel Wiggers forklarede kort, at han ønskede at trække sit forslag tilbage, Wiggers mødet.
Bestyrelsen antager at Axel Wiggers ikke længere ønsker at være formand for byggeudvalget, hvorfor den selv indtil videre tager sig af dette.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at arbejde for forslaget udarbejdet af Jeppesen/Kipp

Vi igangsætter ved at ansøge kommunen om byggetilladelse og ved at kontakte Strib havns bestyrelse for endelig godkendelse i forbindelse med det lejede grundstykke.

De fremsendte tegninger bliver ikke, af bestyrelsen,  set i deres endelige form, da indvendige ændringer kan forekomme.

 

Bestyrelsesmøde.  Onsdag  01.03.2017

Tilstede:  Ebbe  Brix,  Bo  Kiel,  Lasse  Frausig,  Per  Stub,  Mark  Jensen.  Afbud  fra  Alin  Andries

Økonomi
Årsregnskab  blev  godkendt  af  bestyrelsen  og  sendt  til  endelig  godkendelse  på generalforsamlingen.
De  medlemmer  der  på  nuværende  er  i  restance  vil  modtage  en  rykker.  Vi  vil  udsende  en  personlig mail  indeholdende  klubbens  vedtægter  til  dem  også.
Bestyrelsen  skal  til  okt.  2017  huske  at  udsende  en  nyhedsmail  indholdende:  påmindelse  om,  at tilmelding  til  PBS  for  betaling  af  kontingent  2018  skal  ske  inden  1.11.17,  for  at  undgå  gebyr  på
50,00  kr.  Ligeledes  skal  korrekt  udmelding  af  klubben  ske  inden  15.12.2017  ellers  hæfter  man  for den  følgende  sæson.

Skolesejlads
Hidtil  har  tre  medlemmer  har  vist  skriftlig  interesse  for  at  komme  på  årets  praktiske  del  af sejlerskolen,  men  vi  fornemmer  at  der  er  større  interesse  for  skole  end  det.  Vi  er  sikre  på  at  der nok  skal  komme  hold.  Instruktørerne  er  på  plads:  Helge  Borre,  Bent  Sommer,  Connie  Lautrup  og Mark  Jensen.

Kapsejlads
Seks  medlemmer  har  skrevet  sig  på  listen,  fremlagt  i  klubhuset  til  åbent  hus,  herudover  antager udvalget  at  der  stadig  vil  dukke  de  sædvanelige  ca  20  medlemmer  op  til  tirsdagssejlads.
Bestyrelsen  indstiller  at  SB  bliver  dommer  i  sidste  halvdel  af  sæsonen.
Vi  tilmelder  alle  tre  klubbåde  til  FS  og  DS.  Ansvarlig:  ?  (Frank  )

Pigesejlads
Intet  nyt

Masteudvalg
Intet  nyt

Klubhus (havn)
Der  er  opstillet  en  tjekliste  til  brug  af  lokalerne.  Den  befinder  sig  i  køkkenet  og  den  bedes efterleves.

Klubhus (strand)
Intet  nyt

Hjemmesiden
Vi  opfordrer  igen  alle  der  står  for  et  udvalg  eller  et  interessefelt  at  sørge  for  at  dette  er  ajour!

Bridge
Intet  nyt

Yoga
Intet  nyt

Sponsorudvalg
Intet  nyt

Klubbåde
Mark  Jensen  er  ansvarlig  for  at  der  afholdes  et  møde  med  bådsmændene  op  til  sæsonen.  Udgifter skal  holdes  på  bundmaling  og  voks  niveau.

Motorbåds  og  fiskeriudvalg
Intet  nyt

Motionisternes samlingssted
Medlemmer  til  udvalg  søges  på  generalforsamlingen.  Det  er  nu  du  kan  få  indflydelse!  Bestyrelsen indstiller  at  vi  får  generalforsamlingens  ok  til  at  udstede  en  underskudsgaranti,  først  på  den  måde er  vi  sikre  på  at  nå  i  mål  med  videre  projektering.

Evt.
Bo  ønsker  stadig  at  klubben  arrangerer  med  havnen  om  at  få  nogle  nye  bagagevogne.  Bo  er ansvarlig.

Herefter  blev  generalforsamlingen  drøftet

 

Referat Bestyrelsesmøde 1.2.2017

Deltagere: Alin Andries, Ebbe Brix, Lasse Frausig, Per Stub, Mark Jensen Afbud: Bo Kiel Jespersen

Besøg i den åbne del af mødet (19.00 – 19.30) af Margrete Storm og Ole ?(køkkenudvalg) der ønskede at drøfte hvorledes bestyrelsen tilgodeså de ønsker de var fremkommet med for 9 mdr siden. Det drejede sig bl.a. om flytning af baren og opsætning af skabe istedet.

Økonomi
Mark skal rykke kommunen for tilskud til kurser. Driftsresultatet for 2016 holder i forhold til budgetteret. Budget for 2017: der budgetteres med et resultat på omk. 19.000,- kr. Ebbe ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen, men tilbyder opstartshjælp til den kommende kasserer.

Skolesejlads
Frank Nielsen er leder for sejlerskolen for sæsonen 2017

Kapsejlads
Se skolesejlads.

Masteudvalg
Det kører bare, der skal indkøbes ny vimpel til den kommende sæson.

Klubhus (havn)
Rengøringen er tilfredsstillende. Det har dog ikke været muligt at få de faktiske udgifter fra havnen.

Klubhus (strand)
Intet Nyt

Bridge
Det spiller bare…

Yoga
Det kører…

Sponsorudvalg
Lasse og Nadia Brunserud fra MS har udsat mødet om sponsoratet indtil det udløber. Det gør der det ved udgangen af 2017.

Klubbåde
Intet nyt

Hjemmesiden
1900 kliks i januar måned, flest gennem Google derefter FaceBook. Der er nyt design på vej. Det vil bl.a. betyde ændring m.h.t. bookning af bådene. Vi drøftede om det var en ide at benytte twitter.

Motorbåds og fiskeriudvalg
Det foreslås klubben at vi investerer i en motorbåd til brug for fiskeri. Hvis der kommer et forslag herom til generalforsamlingen vil vi se nærmere på det

Motionisternes samlingssted
Vi har fået 20.000,- kr til byggematrialer fra Veluxfonden. Tak for det og godt arbejde af Per Stub.

Christian Kipp  og Anne? fra kommunen har været og besigtige området hvor det påtænkes at bygge. Byggetilladelsen skulle være til at få igennem. Vi forventer yderligere at få et økonomisk sponsorat fra Fionia fond og/eller EnergiFyn.

 

Referat af bestyrelsesmøde 3/1-2017

Tilstede: Bo Kiel, Ebbe Brix, Lasse Frausig, Alin Adries og Mark Jensen.

Først på mødet var Axel Wiggers tilstede for at drøfte Havbadet/sauna projektet.

Økonomi
Der forventes et overskud på omkring 30.000,- kr. for 2016. Budgetter for 2017 ventes fremlagt på næste best. Møde. Vi har i forhold til sidste år været en nedgang i medlemmer på ca. 20 personer.

Yoga giver et underskud på ca. kr. 500,00

Klubbåde.
Der skal laves informationsfoldere ang. sejlerskolen og åbent hus(2/2 2017 inden den 18/1, så vi kan have foldere med på borgermødet omhandlende ”Strib i bevægelse”. AA og MJ er ansvarlig Frank fra sejlerskolen kontaktes.
Der er kun 6 medlemmer der har betalt for brug af bådene i år (1200 kr. mod 6000 kr. sidste år) Det er særdeles skuffende når man tænker på hvor mange der har været med ude at sejle bl.a. Kapsejlads over hele sæsonen. Også her opfordres til selvransagelse.

Kapsejlads : I.N.

Pigesejlads: I.N.

Mastudvalg: I.N.

Klubhus (havn)
Vi har fået sponsoreret en meget fin kaffemaskine fra H.J.Hansen. Den kan brygge 25 liter af gangen, så skulle der være nok til alle.
Havnen kan ikke oplyse udgifter og hvem der er ansvarlig for rengøring af huset. Dette bl.a. som svar på spørgsmålet for at kunne tage en beslutning ang. overtagelse af klubhuset.

Klubhus (stranden): I.N.

Hjemmeside:
Antallet af klik udover administrator ligger stabilt i forhold til sidste år. Dette selv om vi har fået en facebook profil også.

Sponsorudvalg
Møde m Nadia fra Middelfart Sparekasse ligger medio januar. Mødet omhandler sponsorat for 2018.

Motorbådsudvalg
Afviklingen af fiskekonkurrencen den 28/12 2016 forløb glimrende. 19 betalende deltagere. Ingen fisk men megen glæde. Vestjyllands Småbådsfiskere er interesseret i at deltage næste år.

Evt.

Trækvogne for transport af grej: Bo er tovholder.

Datoer til kalenderen