Møder 2017

 

Bestyrelsesmøde (Ekstra) 21/3 2017

Tilstede: Alin Andries, Bo Kiel, Lasse Frausig, Jeanette Kôhler og Mark Jensen.

Eneste punkt på dagsordenen: Vedtagelse af Strib havbad projekt.

Axel Wiggers var tilstede ved mødets start i kraft af at være formand for byggeudvalget.

Axel Wiggers forklarede kort, at han ønskede at trække sit forslag tilbage, Wiggers mødet.
Bestyrelsen antager at Axel Wiggers ikke længere ønsker at være formand for byggeudvalget, hvorfor den selv indtil videre tager sig af dette.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at arbejde for forslaget udarbejdet af Jeppesen/Kipp

Vi igangsætter ved at ansøge kommunen om byggetilladelse og ved at kontakte Strib havns bestyrelse for endelig godkendelse i forbindelse med det lejede grundstykke.

De fremsendte tegninger bliver ikke, af bestyrelsen,  set i deres endelige form, da indvendige ændringer kan forekomme.

 

Bestyrelsesmøde.  Onsdag  01.03.2017

Tilstede:  Ebbe  Brix,  Bo  Kiel,  Lasse  Frausig,  Per  Stub,  Mark  Jensen.  Afbud  fra  Alin  Andries

Økonomi
Årsregnskab  blev  godkendt  af  bestyrelsen  og  sendt  til  endelig  godkendelse  på generalforsamlingen.
De  medlemmer  der  på  nuværende  er  i  restance  vil  modtage  en  rykker.  Vi  vil  udsende  en  personlig mail  indeholdende  klubbens  vedtægter  til  dem  også.
Bestyrelsen  skal  til  okt.  2017  huske  at  udsende  en  nyhedsmail  indholdende:  påmindelse  om,  at tilmelding  til  PBS  for  betaling  af  kontingent  2018  skal  ske  inden  1.11.17,  for  at  undgå  gebyr  på
50,00  kr.  Ligeledes  skal  korrekt  udmelding  af  klubben  ske  inden  15.12.2017  ellers  hæfter  man  for den  følgende  sæson.

Skolesejlads
Hidtil  har  tre  medlemmer  har  vist  skriftlig  interesse  for  at  komme  på  årets  praktiske  del  af sejlerskolen,  men  vi  fornemmer  at  der  er  større  interesse  for  skole  end  det.  Vi  er  sikre  på  at  der nok  skal  komme  hold.  Instruktørerne  er  på  plads:  Helge  Borre,  Bent  Sommer,  Connie  Lautrup  og Mark  Jensen.

Kapsejlads
Seks  medlemmer  har  skrevet  sig  på  listen,  fremlagt  i  klubhuset  til  åbent  hus,  herudover  antager udvalget  at  der  stadig  vil  dukke  de  sædvanelige  ca  20  medlemmer  op  til  tirsdagssejlads.
Bestyrelsen  indstiller  at  SB  bliver  dommer  i  sidste  halvdel  af  sæsonen.
Vi  tilmelder  alle  tre  klubbåde  til  FS  og  DS.  Ansvarlig:  ?  (Frank  )

Pigesejlads
Intet  nyt

Masteudvalg
Intet  nyt

Klubhus (havn)
Der  er  opstillet  en  tjekliste  til  brug  af  lokalerne.  Den  befinder  sig  i  køkkenet  og  den  bedes efterleves.

Klubhus (strand)
Intet  nyt

Hjemmesiden
Vi  opfordrer  igen  alle  der  står  for  et  udvalg  eller  et  interessefelt  at  sørge  for  at  dette  er  ajour!

Bridge
Intet  nyt

Yoga
Intet  nyt

Sponsorudvalg
Intet  nyt

Klubbåde
Mark  Jensen  er  ansvarlig  for  at  der  afholdes  et  møde  med  bådsmændene  op  til  sæsonen.  Udgifter skal  holdes  på  bundmaling  og  voks  niveau.

Motorbåds  og  fiskeriudvalg
Intet  nyt

Motionisternes samlingssted
Medlemmer  til  udvalg  søges  på  generalforsamlingen.  Det  er  nu  du  kan  få  indflydelse!  Bestyrelsen indstiller  at  vi  får  generalforsamlingens  ok  til  at  udstede  en  underskudsgaranti,  først  på  den  måde er  vi  sikre  på  at  nå  i  mål  med  videre  projektering.

Evt.
Bo  ønsker  stadig  at  klubben  arrangerer  med  havnen  om  at  få  nogle  nye  bagagevogne.  Bo  er ansvarlig.

Herefter  blev  generalforsamlingen  drøftet

 

Referat Bestyrelsesmøde 1.2.2017

Deltagere: Alin Andries, Ebbe Brix, Lasse Frausig, Per Stub, Mark Jensen Afbud: Bo Kiel Jespersen

Besøg i den åbne del af mødet (19.00 – 19.30) af Margrete Storm og Ole ?(køkkenudvalg) der ønskede at drøfte hvorledes bestyrelsen tilgodeså de ønsker de var fremkommet med for 9 mdr siden. Det drejede sig bl.a. om flytning af baren og opsætning af skabe istedet.

Økonomi
Mark skal rykke kommunen for tilskud til kurser. Driftsresultatet for 2016 holder i forhold til budgetteret. Budget for 2017: der budgetteres med et resultat på omk. 19.000,- kr. Ebbe ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen, men tilbyder opstartshjælp til den kommende kasserer.

Skolesejlads
Frank Nielsen er leder for sejlerskolen for sæsonen 2017

Kapsejlads
Se skolesejlads.

Masteudvalg
Det kører bare, der skal indkøbes ny vimpel til den kommende sæson.

Klubhus (havn)
Rengøringen er tilfredsstillende. Det har dog ikke været muligt at få de faktiske udgifter fra havnen.

Klubhus (strand)
Intet Nyt

Bridge
Det spiller bare…

Yoga
Det kører…

Sponsorudvalg
Lasse og Nadia Brunserud fra MS har udsat mødet om sponsoratet indtil det udløber. Det gør der det ved udgangen af 2017.

Klubbåde
Intet nyt

Hjemmesiden
1900 kliks i januar måned, flest gennem Google derefter FaceBook. Der er nyt design på vej. Det vil bl.a. betyde ændring m.h.t. bookning af bådene. Vi drøftede om det var en ide at benytte twitter.

Motorbåds og fiskeriudvalg
Det foreslås klubben at vi investerer i en motorbåd til brug for fiskeri. Hvis der kommer et forslag herom til generalforsamlingen vil vi se nærmere på det

Motionisternes samlingssted
Vi har fået 20.000,- kr til byggematrialer fra Veluxfonden. Tak for det og godt arbejde af Per Stub.

Christian Kipp  og Anne? fra kommunen har været og besigtige området hvor det påtænkes at bygge. Byggetilladelsen skulle være til at få igennem. Vi forventer yderligere at få et økonomisk sponsorat fra Fionia fond og/eller EnergiFyn.

 

Referat af bestyrelsesmøde 3/1-2017

Tilstede: Bo Kiel, Ebbe Brix, Lasse Frausig, Alin Adries og Mark Jensen.

Først på mødet var Axel Wiggers tilstede for at drøfte Havbadet/sauna projektet.

Økonomi
Der forventes et overskud på omkring 30.000,- kr. for 2016. Budgetter for 2017 ventes fremlagt på næste best. Møde. Vi har i forhold til sidste år været en nedgang i medlemmer på ca. 20 personer.

Yoga giver et underskud på ca. kr. 500,00

Klubbåde.
Der skal laves informationsfoldere ang. sejlerskolen og åbent hus(2/2 2017 inden den 18/1, så vi kan have foldere med på borgermødet omhandlende ”Strib i bevægelse”. AA og MJ er ansvarlig Frank fra sejlerskolen kontaktes.
Der er kun 6 medlemmer der har betalt for brug af bådene i år (1200 kr. mod 6000 kr. sidste år) Det er særdeles skuffende når man tænker på hvor mange der har været med ude at sejle bl.a. Kapsejlads over hele sæsonen. Også her opfordres til selvransagelse.

Kapsejlads : I.N.

Pigesejlads: I.N.

Mastudvalg: I.N.

Klubhus (havn)
Vi har fået sponsoreret en meget fin kaffemaskine fra H.J.Hansen. Den kan brygge 25 liter af gangen, så skulle der være nok til alle.
Havnen kan ikke oplyse udgifter og hvem der er ansvarlig for rengøring af huset. Dette bl.a. som svar på spørgsmålet for at kunne tage en beslutning ang. overtagelse af klubhuset.

Klubhus (stranden): I.N.

Hjemmeside:
Antallet af klik udover administrator ligger stabilt i forhold til sidste år. Dette selv om vi har fået en facebook profil også.

Sponsorudvalg
Møde m Nadia fra Middelfart Sparekasse ligger medio januar. Mødet omhandler sponsorat for 2018.

Motorbådsudvalg
Afviklingen af fiskekonkurrencen den 28/12 2016 forløb glimrende. 19 betalende deltagere. Ingen fisk men megen glæde. Vestjyllands Småbådsfiskere er interesseret i at deltage næste år.

Evt.

Trækvogne for transport af grej: Bo er tovholder.

Datoer til kalenderen

Strib Havn, Strandvejen 271, 5500 Middelfart