Generalforsamling 2015

GENERALFORSAMLING DEN 11-03-2015
Referat af generalforsamling Strib Bådeklub

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 33 medlemmer. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne.

 • Valg af dirigent

Formanden foreslog Jørgen Rasch, der takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via girokort og klubbens hjemmeside. Forsamlingen havde ingen kommentarer til indkaldelsen og dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed og gyldighed.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Inden beretningen gennemgik formanden bestyrelsens tanker om en vision for klubben.

Formanden rettede herefter en stor tak til klubbens sponsorer, hvis støtte er en betingelse for at gennemføre en række af klubbens aktiviteter, i særlig grad til Superbrugsen og Middelfart Sparekasse og udtrykte glæde over at de fortsat vil støtte klubben.

En særlig tak gik til Veluxfonden for donation af en klubbåd og Middelfart Sparekasse som hovedsponsor for de to L 23 sejlbåde, klubben netop har købt

Formanden henviste til, at årets aktiviteter der i stort omfang fremgår af klubbens hjemmeside.

Klubbens registrerede medlemstal er 203, der er en fremgang men klubben har også mistet medlemmer. På formandens opfordring afholdt forsamlingen ét minuts stilhed til minde om de medlemmer der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling; klubbens tidligere formand Verner, Annita, Erling Larsen, Ove Kofoed og Benny.

I årets løb er Margrethe Storm udtrådt af bestyrelsen og Bo Kiel Jespersen er indtrådt.

Årets sociale arrangementer – Pinsetur til Årø, grill med dans i juni, jazz-fest og herretur i september, efterårstur til Fænø i oktober samt julefesten med børn og børnebørn har alle været velbesøgte. Da klubben giver tilskud til disse arrangementer bl.a. ved at leje MIRA til Fænøturen har de en særlig post i regnskabet.

Klubben har solgt alle joller, jollevogne og trailere til medlemmer ved auktion. Salget har indbragt et beløb, der overstiger de bogførte værdier.

Klubben har udbudt nye aktiviteter – pigesejlads, VHF- og Navigationsundervisning samt yoga alle med god tilslutning. 14 deltagerne i VHF bestod prøven i september og 8 deltagere i navigation bestod duelighedsprøven i februar.

Den 4. februar mødte 40 til information om klubbens aktiviteter i 2015 – pigebåd, sejlerskole og pensionistsejlads. Dette arrangement gav ca. 10 nye medlemmer og vil blive gentaget i næste sæson.

Klubben har med sponsormidler købt to sejlbåde af typen L23. Den første blev leveret i Strib den 7. marts og den anden forventer klubben at overtage i Horsens den 14 marts.

Formanden afsluttede beretningen med en tak til den øvrige bestyrelse samt alle de frivillige hjælpere, hvoraf mange uden beregning har stillet deres både til rådighed for klubbens nye medlemmer, for deres store arbejdsindsats.

Fra forsamlingen blev det foreslået at bringe klubbens visioner på hjemmesiden.

På forespørgsel om klubbådenes vedligeholdelse oplyste formanden at den ville blive varetaget af frivillige medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev herefter vedtaget ved akklamation.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende år.

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et overskud på kr. 3.488 efter hensættelse af kr. 25.000 til klubhus.

På forespørgsel oplyste kassereren at lejen til havnen omfattede rengøring og at regnskabets 0 post var en reminiscens fra den tidligere lejeaftale.

På forespørgsel oplyste formanden at hensættelser til klubhuset var begrundet i et ønske om at renovere klubbens lokaler og køkkenet.

Regnskabet blev derefter vedtaget ved akklamation.

Kassereren gennemgik hovedposter af budgettet for 2015 og oplyste at det bygger på det nuværende kontingent samt en vis medlemsfremgang. Budgettet afspejler endvidere at klubben har købt to både.

Budgettet blev vedtaget ved akklamation.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2016

Bestyrelsen foreslår en ny struktur med 3 medlemskategorier/årskontingenter

Junior (under 18 år) kr. 250 – klubben har p.t. ingen juniormedlemmer

Senior kr. 500

Familie kr. 750 (omfatter hjemmeboende børn)

Herudover betaler brugere af klubbens både kr. 200

Under den efterfølgende debat blev den nye struktur bl.a. begrundet med;

 • Den er regnskabsmæssigt enklere
 • En betydelig del af klubbens udgifter er til sociale arrangementer, der fortrinsvis benyttes af pensionister.
 • En nedsættelse af kontingentet for de medlemmer, der er påtvunget medlemskab som lejere i havnen, vil styrke havnens konkurrence med de øvrige havne i området.

På forespørgsel om hvorvidt medlemskabet for bridgespillere der ikke sejler, kunne henføres til en særlig kategori, der ikke udløste tilskud til Dansk Sejlunion oplyste formanden at klubben har stor gavn af medlemskabet ved forsikringsordninger og rådgivning.

Flere tilkendegav at klubbens kontingenter var betydeligt mindre end de omliggende klubbers.

Kurt fremsatte forslag om at de eksisterende kontingenter – kr.600 for seniorer og kr. 400 for pensionister forblev uændrede.

Dirigenten satte bestyrelsens forslag til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. For forslaget stemte 21 imod stemte 9.

Dirigenten konstaterede at bestyrelsens forslag var vedtaget.

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag (skriftlige)

Der var ingen forslag og ingen i forsamlingen havde indsendt sådanne.

 • Valg af formand – ikke på valg
 1. Valg af kasserer

Bent Sommer ønskede ikke genvalg. Ebbe Brix blev valgt ved akklamation

 • Valg af den øvrige bestyrelse (2 medlemmer på lige og 1 medlem på ulige årstal)

Claus Qvitzau ønskede ikke genvalg. Mark Jensen blev valgt ved akklamation.

Da Bo Kiel Jespersen var indtrådt i bestyrelsen som suppleant blev han formelt valgt ved akklamation .

Bestyrelsen består af fem medlemmer.

 • Valg af suppleant til bestyrelsen (1 suppleant på lige, og 1 suppleant på ulige årstal)

Benny Karlsmose blev valgt ved akklamation.

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bent Sommer og Claus Qvitzau blev valgt til revisorer og Tom Brinkmann til revisorsuppleant ved akklamation.

 • Valg af udvalg

Følgende blev valgt ved akklamation.

Kapsejlads : Frank

Stander: ingen

Festudvalg: ingen

Bridge: Poul Larsen og Lis Bunch

Turudvalg: ingen

Sejlerskole: Johannes Prahl

Pigebåd: Jørgen Rasch

Pensionistsejlads: Per Stub Olsen

Klubbåde: Bent Sommer

 • Eventuelt

Ved valg af standerudvalg blev spørgsmålet om en klubstander ved roklubben debatteret ganske heftigt og dirigenten henviste den yderligere debat til punkt eventuelt.

Af den ganske omfattende debat kan det kort udledes at

 • Roklubben er lejer af SBKs lokaler (huse)
 • Aftalen er den oprindelige, der giver SBK mulighed for delvis benyttelse
 • Hvis SBK får en ungdomsafdeling har denne ret til at benytte lokalerne
 • Den eksisterende flagstang kan i sin nuværende stand ikke bære en stander
 • Op- og nedhaling af klubstanderen ved roklubben overværes kun af udvalget.

Formanden foreslog at et udvalg gennemgik klubbens vedtægter med henblik på den nye medlemsform og en modernisering i øvrigt.

Udvalget består af Kurt (formand), Lis, Mark og Jørgen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen.
REgnskab 2014Noter regnskab 2014Budget 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *