Generalforsamling 24.03.2011

_____________________________________________________________

Referat fra bådeklubbens generalforsamling den 24.03.11

dagsorden:

1. Valgafdirigentogreferent:

H.C. valgtes til dirigent. Vivi Aarup valgtes til referent.

2. Bestyrelsensberetning:

Margrethe bød alle velkommen. Derefter omtalte Margrethe årets begivenheder: juniorafdelingen, hvor der er indgået et samarbejde med Dansk Sejlunion, hvor Strib bådeklub er med i et udviklingsprojekt. Samarbejdet med roklubben, hvor stedet er det optimale udgangspunkt for optimisterne og for roerne, hvilket har vist sig, at der er plads til alle.

Roklubbens kontrakt er udløbet, og der er ført en del forhandlinger omkring det videre forløb, og om modernisering af huset.

Nye vedtægter ligger nu offentlig tilgængelig. Der er fremstillet ny klubsangbog i stedet for de løse ark, klubben var i besiddelse af. Sangbøgerne ligger i baren.

Sidste vinter startede man op med at spille bridge mandag aften i klubhuset. Der er plads til flere, hvis det skulle have interesse.

Standerhejsning var den 27.03.10., hvor der blev serveret et lettere traktement i klubhuset umiddelbart efter. Pinseturen gik til Endelave, hvor der var mange både, der deltog. Sankt Hans blev fejret som sædvanligt. I september blev der afholdt kapsejlads for alle interesserede til Bryggen i Middelfart Marina, hvor der også dengang var mange, der deltog. Den 30.10.10. var der standerstrygning, hvor nogle medlemmer i den anledning havde givet klubhuset en ordentlig omgang, samtidig med at de lavede mad til om aftenen, hvor der var spisning i klubhuset.

Den 11.01.11 var der arrangeret nytårskur, hvor samarbejdspartnere var inviteret. Den 05.02.11 blev der afholdt tidevandskursus, hvor de omkringliggende klubber var inviteret samtidig. Den 10.02.11 blev der afholdt foredrag af seniorforsker Jakob Tougård, som i sommer havde forsket i vores marsvin. Den 08.03.11 var Henrik fra Elvstrøm sejl på besøg for at fortælle om sejl. Han kommer igen i maj i år for at give et kursus i brug af samme.

I begyndelsen af april 2011 afholdes førstehjælpskursus for fritidssejlere, som strækker sig over fire aftener. Tilmeldingen sker på listen ved opslagstavlen. Klubbens nærmeste fremtidsplaner er at skaffe midler til juniorafdelingen, hvilket er et arbejde, som tager tid, da det er vigtigt at handle rigtigt første gang, man skal ud og ”sælge” sponsorandele.

Sidst takkede formanden de personer, som i årets løb har inspireret og hjulpet klubben. Formandens beretning blev godkendt.

  1. Fremlæggelseafregnskabogbudgetfordetkommendeår:Erik Holm gennemgik regnskabet. Johannes ønskede oplyst, hvorfor overskud af øl og vand var sat til kr. 0 i regnskabet. Til dette oplyste Snitkær, at det er en besparelse i år. Der er ingen overskud. Villi undrede sig over, at når der er underskud i kassen, hvorfor roklubben så ikke betaler for leje af lokalerne. Erik Holm oplyste, at roklubben betalte et lille beløb, fordi bådeklubben skal kunne benytte sig af sig af surferskuret. Villi udtrykte sin utilfredshed omkring huslejefri for roklubben. Kaj Lind forsvarede roklubben, for – som han sagde – så kunne alle medlemmer af SB også benytte sig af tilbud om roning. H.C. oplyste, at det er bestyrelsen i ro- og bådeklubben, som vil forbedre standarden, som begge klubber benytter sig af, hvorfor de enes om huslejefritagelse. Der var en massiv modstand i generalforsamlingen omkring huslejefritagelse i roklubben. Regnskabet blev godkendt.Erik Holm gennemgik budgettet. Frank ønskede svar på, hvad indtægten fra kajak- og roklubben er. H.C.: afskrivning på følgebåde ønskes, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Kurt Mortensen undrer sig over, at klubben kun har 8 kvm. i ro- og kajakklubben, da han mener, at to andre lokaler samtidig er bådeklubbens. Aksel ønsker, at kr. 25.000,- som er hensat til evt. køb af ny automat, flyttes over til ungdomsafdelingen. Flemming ser frem til forhandling omkring klubhuset, så der kan sælges øl og vand. Erik oplyser, at pt. er 183 medlemmer, hvoraf der er sendt 31 rykkere ud. Ni personer har meldt sig ud. Budgettet blev taget til efterretning.
  2. Fastsættelseafkontingent:Kontingentet er uændret, nemlig kr. 600,- for aktive medlemmer, kr. 400,- for førtids- og folkepensionister samt kr. 250,- for børn og unge under 18 år.
  3. Indkomneforslag:Der var ingen skriftlige forslag indkommet.
  4. Valgafformand(ligeår):Margrethe Storm var ikke på valg.
  5. Valgafkasserer(uligeår):Bent Sommer blev valgt.
  6. Valgaftobestyrelsesmedlemmer:Anni Nedergaard blev valgt.
  7. Valgafsuppleanter:Jørgen Nymark blev valgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

Vivi Aarup blev valgt til revisor. Kurt Mortensen blev valgt til revisorsuppleant.

11.Valg af diverse udvalg:

Karin Johansen, Anni Nedergaard og Margrethe Storm blev valgt til aktivitetsudvalget. Frank, Per og Claus blev valgt til kapsejladsudvalget. Kristian, Claus og Flemming blev valgt til ungdomsudvalget.

12. Eventuelt:

Villi efterlyser mere klubliv. Anni efterlyser forslag om samme. John Andersen mindede forsamlingen om, at det er vigtigt at vende vores skilte på grøn, når vi forlader havnen, hvilket betyder en indtægt for havnen at kunne leje pladsen ud til gæster. Flemming ønsker mere hjælp til ungdomsafdelingen, for at den skulle kunne fungere optimalt. Der skal forældreopbakning til samtidig. Per oplyser, at det er en god idé med leje af svømmehallen til brug for træning af optimisterne. Johannes efterlyser mere information lagt ud på nettet. Margrethe oplyser, at arrangementerne er åbne for alle. Flemming ønsker et rygerum i klubhuset, hvilket han mener, kan være med til at skabe et klubhusliv. Kaj vil gerne om det kunne være muligt at leje klubhuset til fester, hvilket igen kan være med til at give klubben en indtægt via lejen herfra. Han efterlyser samtidig samarbejde Havnen og klubben imellem. Kurt foreslog, at klubhuset kan udlejes om vinteren.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede med oplysninger omkring forsikring via tursejleren, hvor hun henviste for yderligere information hos Erik Holm.

Vivi Aarup referent