Generalforsamling 2019

Klik for at se revideret regnskab til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling.

Klik her for referat

Dagsorden til generalforsamling d. 20. marts 2019, kl. 19:00:

*  Valg af dirigent og referent

*  Bestyrelsens beretning for det forløbne år

*  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år. Fremlæggelse af
budget for det kommende år.

*  Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en hævelse af kontingentet fra 2020 sæsonen med 50,- kr for enkeltmedlemmer og 100,- kr for familiemedlemskaber. Den øgede andel af kontingentet tilgår en pulje til vedligeholdelse af klubhuset.

*  Behandling af indkomne forslag
A. Bestyrelsen ønsker, i lighed med tidligere, at støtte havbad/sauna projektet med en underskudsgaranti på 100.000,- kr.   
B. Indkomment forslag fra Johannes Prahl, Løkkevej 20, 5500 Middelfart. 
Overdragelse af oprindelig bygning på matrikel nr. 3-6 Strib Færgegård,    Strib Røjleskov beliggende Strandvejen 265 5500 Middelfart.
Bygningen overdrages til Strib Ro-og Kajakklub til den bogførte værdi. 
C.  Bestyrelsen foreslår afståelse af klubbens brugsrettigheder for vores andel af Strib Ro og Kajakklub område. Se vedhæftede forslag til aftale med SRK HER.

* Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tre af bestyrelsens medlemmer ønsker ikke genvalg. Forslag til nye medlemmer modtages.

* Valg til suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsessuppleanten vælges for en toårig periode.

* Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

* Fremlæggelse af udvalg
Havbad/saunaudvalg
Husudvalg
Bådelaug for klubbens både
Festudvalg
Aktivitetsudvalg

* Eventuelt