Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling Strib Bådeklub.

Torsdag den 22. marts 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 34 medlemmer. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne.

Mark Jensen bød velkommen og oplyste at han i formandens fravær i en periode havde fungeret som formand.

 1. Valg af dirigent

Mark foreslog Jørgen Rasch der takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via klubbens hjemmeside, annonce i Melfarposten og opslag i klubhuset. Forsamlingen havde ingen kommentarer til indkaldelsen og dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed og gyldighed.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Mark forelagde bestyrelsens beretning der indeholdt følgende ordlyd:

“Vi har i løbet af det sidste år haft en del arrangementer. 

Vinsmagning i både for- og efterår. 

Et åbent hus arrangement hvor blandt andet et jubilæumsudvalg så dagens lys. 

Sejlerskolen blev besat med interesserede i sådan en grad at vi var nødt til at skaffe ekstra instruktører. 

Vi havde nogle til møder med Lillebæltkredsen, kredsen af bådklubber i det nordlige lillebælt,  her blev bl.a. aftalt grillaftner, og fællessejlads.

Ved påsketid blev klubbens både klargjort af pige-og kapsejlere. Der var hvert fald fint vejr den ene dag og humøret  og effektiviteten var høj.

Ved standerhejsning  anden påskedag så vi måske varslet på hvordan bestyrelsen kom til at arbejde i år. Vi var to der holdt talen ved smedjen da formanden ikke kunne være tilstede. Han var på sølvbryllupsrejse, så alt forladt. Efterfølgende havde festudvalget sørget for der var noget lækkert til ganen i form af en god frokost.

Vi var 5-6 både der drog hele vejen til grillarrangement i Fredericia. Et hyggeligt arrangement hvor vi sad udenfor i maj varmen.

Vi afholdt selv et rimeligt vådt grillarrangemet 14 dage efter. Det var lige før vi ikke kunne tænde grillen.

Efter sommertogterne stod den på Jubilæumsfestligheder.

28 August. Kapsejlads, morgenmad på molen, krabbefangerkonkurrence, Popup havnefiskerestaurant, totalt sponseret af Catering Engros som gav godt til klubkassen. Musikken stod  Helge og hans musikalske besætning for. Om aftenen var der fest, denne gang med helstegt pattegris.

 Endnu engang må bestyrelsen takke jubilæumsudvalget, det var i sandhed en fin dag.

Ved bådoptagningen som klubben stod for den sidste lørdag i oktober blev et nyt begreb introduceret:Standerbytning, vi skiftede fra den lyse sommerstander til den mørkere vinterstander. Det blæste så meget at vi var nødt til at forlægge talen til indersiden af smedjen. Igen med en anden til at holde talen, nu var formanden forvist til Polen i arbejdstøjemed.  

Vi har selvfølgelig også sejlet kapsejlads hvor de deltagende både skiftevist stod for traktementet efterfølgende. Onsdagens pigesejladser blev igen i år afsluttet med hjemmeavet kage og kaffe. 

Vi holder bestyrelsesmøder den første onsdag hver måned og når jeg ser de kager får jeg ihvertfald til at være pigesejler og ikke bestyrelsesmedlem.

I december afholdt vi et julearrangement med verdenspremiere på en film om klubben og havnen gennem de sidste 50 år. Tak til alle de involverede.

Vi har haft møde med havnen løbende gennem det sidste halve år ang. lejeaftalen. Vi håber snart at kunne melde noget ud.

Havbadet led i løbet vinteren en stille død, vi magtede nok ikke rigtigt at løfte opgaven med at planere en bygning og kommuneal sti 1,5 m ude over stenmolen. Et udvalg af medlemmer og intresserede borgere blev nedsat men har valgt at droppe ideen i denne omgang.”

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt ved akklamation.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende år.

Kassereren gennemgik driftsregnskabet, der viste et overskud på 92420,22 kr for året 2017.

På forespørgsel oplyste kasseren at alle, der deltog i bridge var medlemmer af klubben og at kontingentet fra medlemmer, der primært spillede oversteg den beskedne udgiftspost til præmier, der i øvrigt var sponseret af Superbrugsen.

Regnskabet blev herefter vedtaget ved akklamation.

Kasseren gennemgik hovedposter i budgettet for 2018, der balancerer med et driftsoverskud på 324.093,78 kr og oplyste at det bygger på nuværende kontingenter og et uforandret medlemsantal.

4. Fastsættelse af kontingent for 2016

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter:

Junior (under 18 år) kr. 250 – klubben har p.t. ingen juniormedlemmer

Senior kr. 500

Familie kr. 750 (omfatter hjemmeboende børn)

Samt at betaling af kontingent skal ske via Betalings Service og at anden betalingsform vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.

På forespørgsel oplyste formanden at klubben pt. Ikke har passive medlemmer og derfor ikke et særligt kontingent for disse.

Efter en livlig debat om gebyret for manglende betaling via Betalings Service, herunder et indlæg af den tidligere kasserer Ebbe Brix om den arbejdsbesparelse dette medførte, blev forslagene vedtaget ved akklamation.

 1. Behandling af indkomne forslag 
 1. Vedtægtsændringer

Dirigenten mindede forsamlingen om at vedtægtsændring krævede at to tredjedele af de afgivne stemmer var for forslaget. På bestyrelsens forslag blev Bent Sommer og Tommy Hansen valgt som stemmetællere ved akklamation.

Alle forslag var den 13. marts 2018 fremsendt til klubbens medlemmer per mail.

 1. Klubbens formål.

Ved fremsendelsen var den eksisterende ordlyd angivet med rødt og forslaget med sort skrift, mens de øvrige forslag var angivet med rødt og den eksisterende ordlyd med sort. På dette grundlag betvivlede Birger Hansen at forslaget kunne fremmes. Dirigenten resolverede at forslagets ordlyd klart fremgik af det fremsendte og satte forslaget til debat.

Mark begrundede forslaget med at bestyrelsen ønskede at vedtægterne klart omfattede de nuværende aktiviteter og gav mulighed for nye.

Af debatten fremgik at nogle medlemmer ønskede at klubbens aktiviteter alene skulle ske på vandet, mens andre mente at den nuværende aktivitet med bridge i klubhuset og muligvis vinterbadning i fremtiden var ønskelig.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. 30 stemte for og 3 imod. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

§ 2 lyder herefter

4) Optagelse af medlemmer

Mark begrundede forslaget med en redaktionel tilretning.

Den korte debat omhandlede forskellen på valg af og debat om æresmedlemmer.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. 31 stemte for 0 imod og 1 hverken for eller imod. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

§4 lyder herefter

5) Kontingent

Kasseren begrundede forslaget med at udmeldelse af foreningen skete med en måneds varsel til årsskiftet og at man med forslaget undgik dobbeltarbejde.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. 32 stemte for 0 imod og 1 hverken for eller imod. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

§5 lyder herefter

7) Ordinær generalforsamling

Mark begrundede bestyrelsens forslag med at langt de fleste medlemmer kunne modtage e-mail og at annoncering i lokalpressen var ganske bekostelig. Det var rimeligt at alle medlemmer kunne stemme og de øvrige ændringer var redaktionelle.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. 32 stemte for 0 imod og 1 hverken for eller imod. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

§7 lyder herefter

8) Dagsorden, 11) Bestyrelse og 12) Konstituering – Tegningsret

Dirigenten valgte med forsamlingens tilslutning at behandle de 3 forslag under ét, da de var nøje forbundne.

Mark begrundede bestyrelsens forslag med at Lasses forøgede arbejdsopgaver havde medført at han ikke kunne varetage formandsposten. Det var derfor hensigtsmæssigt at bestyrelsen kunne konstituere sig med en ny formand, hvis en lignende situation opstod i fremtiden.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. 29 stemte for 0 imod og 2 hverken for eller imod. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

Angivelse af vedtægtsændringsdatoer i selvevedtægterne.

Mark begrundede forslaget med at de nævnte ændringsdatoer var uden reel betydning.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel og resolverede at ændringen vedrørte en ordensregel, der blot krævede simpelt flertal. Et overvejende flertal stemte for forslaget og ingen imod. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

I de ændrede vedtægter vil optagelsen lyde

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2018.

Dirigenten oplyste at den ændrede dagsorden herefter ville blive fulgt.

Generalforsamlingen blev suspenderet for at forsamlingen kunne indtage forfriskninger.

Generalforsamlingen blev genoptaget.

 1. Tilskud til sauna projekt.

Grundet manglende tilslutning til et projektudvalg trak bestyrelsen dette forslag tilbage.

 1. Forhandlinger med Strib Ro- og kajakklub.

Der var en række indlæg om baggrunden for den oprindelige lejeaftale mellem klubben og Ro-og kajakklubben, herunder på hvilken måde klubben havde opnået brugsretten til et lokale og det omliggende areal på strandengen syd for havnen. Debatten var til tider ophedet, og parterne blev kaldt til orden af dirigenten. Punktet blev af dirigenten udsat til behandling efter de øvrige punkter på dagsordenen.

Da punktet blev genoptaget fortsatte debatten, hvorunder der fra flere sider blev manet til samarbejde mellem havnen, klubben og ro-og kajakklubben.

I sin endelige udformning lød forslaget

Generalforsamlingen ønsker at bestyrelsen indleder forhandling med Strib Ro- og kajakklub om fremtiden for klubbens lokaler/areal på strandengen syd for havnen.

Afhændelse skal afvente en generalforsamlingsbeslutning.

Da ingen ønskede skriftlig afstemning satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmeseddel. Et overvejende flertal stemte for forslaget og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Om det ordinære valg af to medlemmer meddelte Mark at Lasse ikke ønskede genvalg. Alin Adries blev genvalgt og Henrik Wolter nyvalgt ved akklamation. 

Jeanette Köhler ønskede af personlige årsager ikke at fortsætte som kasserer og bestyrelsen bragte Klaus Ydesen i forslag som nyt medlem af bestyrelsen. Klaus var ikke til stede men havde tilkendegivet at han var villig til at modtage valg. Han blev herefter valgt for en étårig periode ved akklamation.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På opfordring blev Per Stub valgt for en étårig og Per Rasmussen for en toårig periode, begge ved akklamation.

 Ebbe Brix ønskede ikke genvalg – Jeanette Köhler blev valgt ved akklamation.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bent Sommer og Claus Qvitzau blev valgt til revisorer ved akklamation.

Ingen ønskede at modtage valg som revisorsuppleant.

 1. Fremlæggelse af udvalg

Mark oplyste at bestyrelsens opfordring til medlemmerne om at melde sig ikke havde ført til tilkendegivelser.

Festudvalg – Per Rasmussen meldte sig som deltager.

Turudvalg – Christian Adelhard meldte sig som deltager.

Motorbådsudvalg – Marijan Surina meldte sig som deltager.

Sejlerskole/ Uddannelse – Jørgen overlod midlertidigt dirigenthvervet til Mark og oplyste at han ville stå for sejlerskolen i år, at der var gennemført 2 kurser i teoretisk navigation i 2018 samt at et VHF kursus var planlagt i foråret 2018.

Pigebåd – Jørgen oplyste at sejladser var gennemført med 2 eller 3 både på onsdage, enkelte sejladser var aflyst grundet vejrforhold. Han ville tage endnu en sæson som ansvarlig for denne aktivitet.

Jørgen overtog hvervet som dirigent.

 1. Eventuelt.

Der var en række indlæg om saunaprojektet, ønsker om et tættere samarbejde med havnen og en henvendelse til Middelfart kommune om støtte sejlads. På spørgsmålet om hvornår bestyrelsen ville kontakte ro-og kajakklubben svarede Mark ’Snarest muligt’.

Bestyrelsen takkede Jeanette for sin indsats som kasserer og overrakte en buket. Henrik oplyste at klubben ville anerkende indsatsen fra de mange frivillige ved at forære dem et par sejlersko. Henvendelse om størrelse og farve kan ske til Henrik.

Da der ikke var yderligere indlæg takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Mark der takkede dirigenten for god ledelse af og forsamlingen for aktiv deltagelse i generalforsamlingen, som han derefter afsluttede.

Som dirigent

Jørgen Rasch

Bilag:  Årsregnskab 2017