Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling Strib Bådeklub. Onsdag den 9. marts 2017

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 41 medlemmer.

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent Formanden foreslog Jørgen Rasch der takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset. Forsamlingen havde ingen kommentarer til indkaldelsen og dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed og gyldighed.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden forelagde beretningen der indeholdt følgende hovedpunkter: Medlemstallet er ca. 200 heraf 40 familiemedlemsskaber.
Solrig standerhejsning den 2. april. Løbende aktiviteter Skolesejlads på mandage med de 3 klubbåde og de aktive instruktører Connie, Helge og Bent – stor tak til dem.
Kapsejlads på tirsdage i samarbejde med Fredericia Sejlklub hvor SB både udgør ca. halvdelen og klubbådene er på vandet én som ren kvindebåd.
Pigesejlads på onsdage hvor alle klubbåde har været på vandet. Sejladsen afsluttes med kage.
Bridge hver mandag hvor op til 36 spillere mødes. Det bliver til ca. 3000 spil om året. Yoga hver onsdag formiddag med 9 – 12 deltagere.
Andre aktiviteter Festudvalget har arrangeret 2 vinsmagninger i samarbejde med Superbrugsen og en Bella Notte aften med solnedgang set fra klubhusets terrasse – et stort fremmøde til alle.
Sammen med lokale spejdere arrangerede Bo Kiel Skt. Hansbål med lidt spisning. Bålet blev tændt så tidligt at de deltagende børn kunne passe sengetiden.
27. august blev vores tredje klubbåd døbt ’Kronprinsesse Louise’ i Albani pilsner af direktør Paul Nissen fra Albanifonden, der har doneret pengene til køb af båden.
I Brandsø Rundt deltog flere medlemmer og to af klubbådene, én med ren kvindebesætning. Trods det hårde vejr gennemførte klubbådene – godt gået.
28. december deltog 30 medlemmer i en fiskekonkurrence, på vandet. Fangsten blev to fisk på 20 og 12 cm. Vinder blev Lotte med Tina på andenpladsen. Standernedhalingen foregik i flot vejr fulgt af frokost hvor klubbens mange frivillige blev hædret og begavet.
Vi har gennemført undervisning i VHF med 2 bestået og i Navigation med 7 bestået.
8 medlemmer har deltaget i kurser afholdt af Dansk Sejlunion – 5 som sejlerinstruktør, 2 på regelkursus og 1 på dommerkursus.
Nogle planlagte aktiviteter Vild Med Vand, Havnens Dag, Lillebælt Sejlerskolecup og Juletræsfest kunne ikke gennemføres på grund af manglende tilmelding eller frivillige hænder.
Formanden opfordrede de tilstedeværende til at deltage i udvalgsarbejdet, herunder fejring af klubbens 50 års jubilæum. Bestyrelsesarbejdet formanden har som lovet haft et konstruktivt samarbejde med havnens bestyrelse, herunder ved løsning af problemet med en manglende fastansat havnefoged. Også om forslaget til Motionisternes Samlingssted har havnens bestyrelse vist stor velvilje.
I Lillebæltsgruppen (Skærbæk, Kolding Sejklub, Kolding Baadeklub, Middelfart Sejlklub, Fredericia Sejlklub og Strib Bådeklub) samles klubbernes formænd 4 gange om året for at drøfte fælles aktiviteter herunder Fællesgrill og Sejlerskolecup – tjek Aktivitetskalender for datoer.
SB deltog ved Borgermøde i Strib Forsamlingshus 18. januar, ”Strib i bevægelse” hvor deltager blev inviteret til åbent hus, og fik oplysning om projekt Motionisternes Samlingssted.
Til åbent hus arrangementet den 2. februar – deltog knap 50 der nød skipperlabskovs Á la Familien Sommer og Marijan. Mange meldte sig til sejlerskolen og anden undervisning og som frivillige hjælpere i klubben som inde for diverse områder.
Formanden takkede for indsatsen fra familien Sommer og Marijan fremhævede arrangementet som et tegn på den klub ånd der vil sikre vores fremtidige virke og kammeratskab i havn og på vandet. Klubben var jævnligt blevet omtalt i medierne bl.a. i forbindelse med båddåben og Motionisternes Samlingssted. Omtalen af en café, der nærmest må tillægges journalisten, havde medført en række henvendelser til bestyrelsen.
Bestyrelsens beretning blev herefter vedtaget ved akklamation.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende år. Kassereren gennemgik driftsregnskabet, der viste et overskud på kr. 38.958 Formanden oplyste at lejeindtægter for klubhuset deles ligeligt mellem havnen og klubben.
Regnskabet blev herefter vedtaget ved akklamation. Formanden gennemgik hovedposter i budgettet for 2017, der balancerer med et driftsoverskud på kr. 19.000 og oplyste at det bygger på nuværende kontingenter og et uforandret medlemstal. .
4. Fastsættelse af kontingent for 2016 Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter: Junior (under 18 år) kr. 250 – klubben har p.t. ingen juniormedlemmer Senior kr. 500 Familie kr. 750 (omfatter hjemmeboende børn) Brug af klubbåde kr. 200 Samt at betaling af kontingent skal ske via Betalings Service og at anden betalingsform vil blive pålagt et gebyr på 50 kr. På forespørgsel oplyste formanden at klubben pt. Ikke har passive medlemmer og derfor ikke et særligt kontingent for disse.
Forslagene blev vedtaget ved akklamation.
5. Behandling af forslag Motionisternes samlingssted A Forslag: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre opførelsen af en bygning med toilet, omklædningsrum, bad og sauna samt en trappe til vandet. Formanden forelagde tre skitseforslag udarbejdet af henholdsvis Jens Nielsen, Axel Wiggers og Middelfart Kommunes tekniske udvalg. Klubben havde lejet det nødvendige areal af havnen for en 10 årig periode mod en årlig leje af 1 krone. Anlægsomkostningerne anslås til ca. kr. 900.000 Anlægsudgiften kan skaleres efter de samlede fondsmidler, herunder ved frivilligt arbejde fra klubbens medlemmer eller udskydelse af f.eks. solcelleanlæg. Diverse offentlige og private fonde har givet tilsagn om anlægsstøtte – enkelte midler er givet baseret på skitsen udarbejdet af Jens Nielsen – men bestyrelsen forventer at disse kan overføres til andre løsninger. Driften finansieres af en årlig brugerbetaling på kr. 200. Betalingen vil blive revurderet efter første sæson med vinterbadning. Som begrundelse for forslaget anførte formanden at der var vist stor begejstring for projektet ved et borgermøde og klubbens introduktionsaften i februar, og bestyrelsen forventer en betydelig medlemstilgang hvis det gennemføres.
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål ved om projektet faldt inden for vedtægternes formålsparagraf. Efter en livlig debat blev forslaget vedtaget ved håndsoprækning blandt et overvældende flertal af de fremmødte.
Motionisternes samlingssted B Bestyrelsens oprindelige forslag om en bemyndigelse til at anvende klubbens likvide formue som delvis betaling af anlægsomkostningen gav anledning til en livlig debat, herunder om dette ville påvirke en mulig overtagelse af klubhuset fra havnen. En deltager foreslog at bemyndigelsen blev maksimeret til 100.000 kr. Efter en kort suspension af generalforsamlingen fremsatte bestyrelsen følgende forslag: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at anvende op til kr. 150.000 af klubbens likvide midler til anlæg af den under A nævnte bygning. Bemyndigelsen er tidsmæssigt begrænset til næste ordinære generalforsamling i marts 2018. Dette forslag blev sendt til skriftlig afstemning med følgende resultat: FOR forslaget stemte 33 IMOD forslaget stemte 7 Der blev afgivet 1 blank stemmeseddel. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget med godt 80 % af de afgivne stemmer.

6. Valg af formand – ikke på valg. 7. Valg af kasserer Ebbe Brix ønskede ikke genvalg – Jeanette Köhler blev valgt ved akklamation

8. Valg af den øvrige bestyrelse Bo Kiel Jespersen og Mark Jensen blev genvalgt ved akklamation.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen Per Stub Olsen ønskede ikke genvalg; Henrik Wolter blev valgt ved akklamation

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bent Sommer og Claus Qvitzau blev valgt til revisorer ved akklamation. Ingen ønskede at modtage valg som revisorsuppleant

11. Valg af udvalg Følgende blev valgt ved akklamation.
Sponsor/PR: Per Stub Olsen, Lasse Frausig
IT & kommunikation: Alin Adries, Per Stub Olsen og Jette Hansen Sejlerskole/Uddannelse: Frank Nielsen, Jørgen Rasch, Claus Qvitzau Kapsejlads/tursejlads: Frank Nielsen, Erik Bay Pigebåd: Jørgen Rasch, Erik Bay
Klubbåde: Mark Jensen, Jørgen Rosendahl, Tom Brinkman, Erik Bay og Helge Borre,
Festudvalg: Tina Jensen, Lotte Sommer, Marie Rosendahl, Vibeke Vestergaard og Jette Hansen
Motorbåde og fiskeri: Marijan Surina og Erling Storm
Bridge: Margrethe Storm Yoga: Helle Olsen
Pensionistsejlads: Per Stub Olsen
Klubhus: Per Stub Olsen, Ole Sørensen og Bror Mattson
Sauna: Morten Hvenegaard og Jan Thomhav Bygning: Axel Wiggers Jubilæumsfest: Hanne Holm, Karin E Johansen, Vini Andersen, Louise Skovbjerg, Marijan Surina, Mogens Brunhøj, Erik Holm og Ole Sørensen
12. Eventuelt Formanden takkede Ebbe Brix og Johannes Prahl for deres indsats som henholdsvis kasserer og leder af skoleudvalget.
På spørgsmål om havnens indstilling til fortsat udleje af klubhuset til klubben oplyste Johannes Prahl, som formand for Strib Bådehavn at havnen ønskede og arbejde for et tæt samarbejde med klubben, senest ved at udleje et areal til den nye bygning på lempelige vilkår. Per Stub erindrede om at brugere af klubhuset skulle efterlade dette rengjort og ryddeligt efter alle arrangementer, samt skrive sig på listen i køkkenet, med mindre lokalet var booket via klubbens hjemmeside.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen.
Som dirigent Jørgen Rasch

Kklik foto under og du kan se årsregnskabet.