Generalforsamling 28.03.2012

____________________________________________________________

Referat af generalforsamling Strib Bådeklub.

Onsdag den 28. marts 2012

Formand Margrethe anmoder om: 1. min stilhed for Ib Johansen

1. Valg af dirigent: Erik Holm

Referent. Anni

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Margrethe:

Vi startede denne sæson med at aflyse et førstehjælpskursus, som var rettet mod søens folk. Der var for få tilmeldinger. Men vi prøver nok igen til næste forår.

Vi havde en pinsetur til Bogense. Vejret var svingende, det samme var deltagerantallet.

I foråret startede en del optimistjollesejlere. Desværre var der en del mærkværdigheder med dette. Resultatet af hele er imidlertid, hvis vi har nogle ansvarlige voksne til at tage sig af juniorafdelingen, har vi en juniorafdeling, ellers har vi ingen.

Det fører direkte over i næste punkt, nemlig roklubben. Sidste år blev vi pålagt at opkræve leje af den, men vi har i sommeren beslaglagt hele vores areal, og har derfor ikke kunnet opkræve leje.

Vi har haft et enkelt møde med havnen om klubhuset og andre fælles interesser. Bl.a. fælles hjemmeside. Det ville havnen ikke være med til, så vi er startet for os selv. Det vil sige vi er i gang med at overføre bestyrelsesreferater osv. Den nye hjemmeside har den fordel, at vi selv kan gå ind og rette i den.

Vi blev på mødet gjort opmærksom på, at standeren er vores, og at den trængte til den store tur på værftet for ca. kr. 25.000. Heldigvis har vi nogle fingersnilde medlemmer som transporterede standeren til Pers værksted, hvor de har givet den en overhaling til kr. 1.100.

27.10. havde vi besøg af Jens Kock, som fortalte om el-installationer på både. Det var meget belærende, og man gik hjem med en masse ny viden, som man også kan bruge på land.

I sensommeren måtte vi aflyse et par ture. Til gengæld havde vi en vellykket standerstrygning med fest i klubhuset om aftenen.

I december havde vi i samarbejde med havnen et gløgg og æbleskivearrangement med pakkefest.

26.01. fortalte Hans Villund om sine oplevelser på havet.

09.02. Havde vi den årlige nytårskur.

10. og 11.03. udstillede Benjamin Olsens fond marinemalerier af nævnte kunstner her i huset. Omgivelserne var meget velegnede. Besøgsmæssigt var det en stor succes.

Hele vinteren og sommeren har der været bridgearrangementer. Om sommeren med adgang for gæstesejlere.

Hvis I har gode forslag til enkeltarrangementer eller klubaftener modtages de med kyshånd.

Aksel Iversen spørger til optimistafdeling. Hvor mange var der.

Margrethe 10 unge, startede op, i foråret og sæsonen sluttede med 4 stk. nye, som startede i efteråret.

Formandens beretning godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende år.

Vi har kæmpe udgifter og meget få indtægter. Pt. 128 medlemmer. Det ligger rimeligt stabilt.

Bent fortæller, lidt om regnskabet og gør opmærksom på, at klubhuset er en stor post.

Med afskrivning på følgebåd, bliver underskuddet på ca. 40.000. Så i løbet af 3-4 år er klubben afviklet, hvis der ikke kan laves indtægter eller få udgifterne ned.

Kommentarer.

Villy: Leje af roklubben? Der må ligge nogle papirer på ”lejen” fra Roklubben. Han undre sig over, at vi ikke sørger for at få indtægt og hvorfor vi så betaler så meget på dette klubhus.

Margrethe forklarer hvorfor vi ikke har indkrævet husleje. Vi har brugt klubhuset ved roklubben og så har vi ikke ment, at det var rimeligt.

HC forklarer husleje fri.

Per Olsen spørger til, om det kan passe, at vi betaler 80.000 i forbrug.

Ja, det kan det.

Egon forklarer at det er el, vand, varme og rengøring og at det er, de faktiske udgifter.

Aksel Iversen spørger til udgifter omkring Dansk Sejlunion.

Bent og Klaus forklarer bl.a. at vi har modtaget kr. 5000.- godt nok forventet kr. 10.000.-

4. Fastsættelse af kontingent – bibeholdes

Per Hansen foreslår alle betaler 400.-

Medlems udviklingen? Det ligger rimeligt stabilt.

Der bliver spurgt til havne lejere. Det er der styr på.

Arne Duus undrer sig, at der ikke bliver skåret, når budget giver underskud.

Verner bakker op om at vi får et godt resultat, i forhandlingerne med havnen. Når andre klubber er her, så får havnen havnepenge og klubben får ingen ting. Han oplyser, at klubhuset er bygget af klubbens medlemmer og givet til havnen, fordi mht. tilskud, så var det praktisk.

Helge Borre: kan man forlange isolering af klubhuset pga. den store udgift.

Bent gør opmærksom på, at vi dårligt har råderetten over huset.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (skriftlige)

Ingen

6. Valg af formand (Lige årstal) Margrethe genopstiller. Valgt

7. Valg af kasserer (Ulige årstal)

8. Valg af den øvrige bestyrelse (2 medlemmer på lige og 1 medlem på ulige årstal)

Klaus Q genopstiller,

Kristian Kreutzberg er her ikke

Klaus Q blev genvalgt

Frank Nielsen blev valgt.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen (1 suppleant på lige, og 1 suppleant på ulige årstal)

Per Stub, genvalgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Vivi og Arne Duus blev genvalgt til revisorer.

Kurt Mortensen genvalgt til suppleant.

11. Valg af udvalg, Til hvert udvalg knytter bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem.

Udvalg:

Følgebåd: Torben og Uffe

Kapsejlads udvalg: Frank og Per

Standerudvalg: Uffe, Per og Torben

Sct. Udvalg: Helge, hvis han er hjemme

Festudvalg: Karin, Margrethe.

Per foreslog, at hvis der ikke var nogen til Sct. Hans om vi så skulle ligge det ud til andre klubber.

Anni siger, at det har vi tænkt. Men vi vil lige høre havnen og roklubben først.

12. Eventuelt

Andersen foreslår, at kombinere kursus i hjertestarter og førstehjælpskursus.

Margrethe forklarer, at det er hver for sig, for der bruges fire aftner til førstehjælp.

Der opfordres til at nogle fra klubben, deltager i undervisning, i hjertestarter.

Helge snakker noget om lørdags jass, 3 til 4 x om året.

Bestyrelsen vil have det i mente. Der skal jo også lige snakkes pris.

Johannes, en ny undre sig, at der er noget der hedder klub og noget der hedder havn. Klubben er for lille, hvad med noget sammenarbejde med andre. F. eks Middelfart og/eller Fredericia.

Vivi Andersen spørger til, om vi bruger Melfar Posten til at annoncere.

Margrethe forklarer, at vi snakker meget om, at vi gerne vil samarbejde med havn og roklub. Så vi bare er en aktivitets afdeling.

Flemming vil gerne, om klubhuset kan lejes ud til f. eks. Runde fødselsdage osv.

Der blev lige lagt en føler ud mht. at vi kunne overveje, at opsige lejen af klubhuset? Det var der stor enighed i.

Margrethe gjorde opmærksom på salg af T-shirts og sweatshirt.

Så blev der trakteret med et par håndmadder og øl/vand.