Generalforsamling 20.03.2013

Referat af generalforsamling Strib Bådeklub.

Onsdag den 20. marts 2013

  1. Efter bestyrelsens forslag blev Jørgen Rasch valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var sket via girokort og dermed varslet og forkyndt i overensstemmelse med vedtægterne. Vedtægternes bestemmelse om opslag af dagsordenen i klubhuset var ikke iagttaget, men dagsordenen fremgår af vedtægterne. De fremmødte godkendte generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

På formandens anmodning mindes forsamlingen Boris Degnebolig og Almann ved et minuts stilhed.

Referent: Anni Nedergaard

2. Formandens beretning for det forløbne år blev godkendt med applaus.

  1. Kasseren forelagde regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.

Ad regnskab

Kasseren oplyste at den manglende optimist aktivitet havde medført salg af følgebåden, for at undgå fremtidigt tab.

Klubhuslejen er halveret vil være den samme i 2013.(Budget)

På spørgsmål fra salen om revisors påtegning om bilag, oplyste denne at bilag var fremlagt men blot manglede tekst om den tillhørende aktivitet.

Ad budget

Forsikring af inventar i klubhuset opsiges da præmien ikke modsvarer værdien af det forsikrede. Klubhuset ejes af havnen, der selv sørger for forsikring af dette.

Forbrug af el, vand & varme afregnes til fast pris.

Budgettet forudsætter uændret kontingent.

Budgettet viser et lille overskud.

Regnskab og budget blev godkendt ved akklamation.

.

 

4. Kontingent for 2014 blev vedtaget som uændret ved akklamation.

  1. Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af klubbens vedtægter (§3).

Dirigenten udtalte betænkelighed ved at sætte forslaget til afstemning, da det ikke var fremsendt til alle medlemmer og da dagsordenen ikke var offentliggjort.

GENERALFORSAMLINGEN BLEV SUSPENDERET.

GENERALFORSAMLINGEN BLEV GENOPTAGET.

Bestyrelsen trak forslaget tilbage og opfordrede til debat om klubbens fortsatte medlemskab af Dansk Sejlunion (DS).

Opsummering af indlæg fra salen:

Medlemskab er kun til gavn for de få der sejler kapsejlads

Vi skal være klar over, at så kan de gule bøjer ikke bruges.

Der gøres opmærksom på at rabatten ved Codan også forsvinder.

Der skal være 30 medlemmer for at være med i Dansk Sejlunion, så de der ikke sejler kapsejlads kan være dem, der bruger bøjer eller ønsker rabat.

Klubben vil så give tilskud til 3000.- til ”kapsejlads klub”.

Der skal være selvstændig bestyrelse for kapsejlads. Vil havnen så opkræve leje to gange?

Kontingent til Dansk Sejlunion og tursejler. Tursejlernes kontingent er på godt 300.- resten er til Dansk Sejlunion.

De der sejler kapsejlads melder sig ind Fredericia og vil så nok også blive ved med at være medlemmer her.

Hvis de der sejler kapsejlads, ikke kan det i klubben, så mister vi dem.

Vi bliver andenrangs klub og mister DS bladet, som er noget af det eneste vi får. Det er også en betingelse for ungdomsarbejdet.

Vi er ved at være en ren social klub. Det er svært at se en bådklub uden medlemskab af DS.

Bestyrelsen får tilsyneladende på puklen både for forslaget og  tidligere for omkostningerne ved at være medlem af DS.

Tidligere generalforsamlinger er der tilkendegivet, at man gerne vil støtte dansk sejlsport. De laver arbejdet både nationalt og internationalt.

DS udvalg giver klubber der er kommet galt af sted juridisk bistand og gør et stort arbejde for at uddanne trænere og ledere.

På forslag fra salen blev forsamlingen bedt om at tilkendegive om klubben fortsat skulle være medlem af DS.

Et flertal af forsamlingen ønskede fortsat medlemskab af Dansk Sejlunion.

7. Til kasserer blev Bent Sommer genvalg ved akklamation.

8. Anni ønskede ikke genvalg og da antallet af bestyrelsesmedlemmer opfylder   vedtægterne udgik punktet.

9. Til suppleant til bestyrelsen blev Per Stub genvalgt ved akklamation.

10. Kurt Mortensen og Arne Duus blev valgt til revisorer og Anni Nedergaard til revisor suppleant. Alle ved akklamation.

11. Valg til udvalg

Kapsejladsudvalg: Frank og Per

Standerudvalg: Uffe, Per og Torben

Skt. Hans Udvalg: ingen valgt (se Evt.).

Festudvalg: Karin, Margrethe, Anni

12. Eventuelt

 Skt. Hans

Erik synes det skal være et samarbejde mellem havn og klub og vil foreslå det til havnen.

Erik og Torben fra havnen har meldt sig og Anni melder sig på, Per og Uffe er bålmænd.

Dagsorden mv.

I vores elektroniske tidsalder ønskes dagsorden, regnskab osv. sendt ud på mail.

Aktiviteter

Er der interesse for en ”pigebåd”.

Der kunne inviteres gaster og andre interessered udefra, eventuelt via arbejdspladsen. Andre har inviteret til en slags åbent hus.

Optimistjoller

Bestyrelsen har overvejet salg eller udlån af optimistjoller, og er bekymrede for jollernes fremtidige vedligeholdelse.

Naturens dag kunne også være oplagt til jollesejlads.

Ingen tilstedeværende meldte sig til at deltage i et jolleudvalg.

Hjemmesiden

Per viste hjemmesiden og opfordrede til at melde sig til.

Dirigenten takkede for indlæg, god ro og orden og gav ordet til formanden der hævede generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN AFSLUTTET.