Generalforsamling 19.03.2014

Referat af generalforsamling Strib Bådeklub.

Onsdag den 19. marts 2014

 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 26 medlemmer heraf én ved fuldmagt. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent:

Formanden foreslog Jørgen Rasch der takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via girokort og klubbens hjemmeside. Forsamlingen havde ingen kommentarer til indkaldelsen og dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed og gyldighed.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden gennemgik årets primært sociale arrangementer.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Formandens beretning blev vedtaget.

  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende år.

Kasseren bemærkede at regnskabet der viste et overskud på 26.597 kr. var det bedste i hans tid i klubben og gennemgik herefter hovedposterne. Han henviste til note 5 – et lokaletilskud fra kommunen på 6.160 kr. der er til behandling i kommunen. Tilskuddet er givet til ungdomsarbejde og han forventede at tilskuddet ikke bliver givet, da klubben ikke har nogen juniorafdeling.

Der var ingen væsentlige spørgsmål til regnskabet (se dog pkt. eventuelt), der blev vedtaget ved akklamation.

Kasseren gennemgik hovedposter af budgettet for 2014 og oplyste at det bygger på det nuværende kontingent.

Budgettet blev vedtaget ved akklamation.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2014

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse til kr. 650.

Begrundelsen var at det ville give en mulighed for at udvide og højne kvaliteten af klubbens sociale aktiviteter.

I debatten blev det påpeget at regnskabet viste overskud og at f.eks. levende musik ved klubbens arrangementer kunne betales af deltagerne. Havnefogeden nævnte at kontingentet indgik i overvejelserne ved valg af plads i havnen.

Dirigenten bad forsamlingen om en tilkendegivelse ved håndsoprækning der viste et overvældende flertal for at fastholde det nuværende kontingent kr. 600.

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (skriftlige)

Der var ingen forslag og ingen i forsamlingen havde indsendt sådanne.

6. Valg af formand.

Margrethe Storm ønskede ikke genvalg og da der ikke umiddelbart var en kandidat blev punktet udsat.

Ved genoptagelse af punktet blev Per Stub Olsen valgt ved akklamation.

7. Valg af kasserer: ikke på valg

8. Valg af den øvrige bestyrelse (2 medlemmer på lige og 1 medlem på ulige årstal)

Frank Nielsen blev genvalgt og Margrethe Storm nyvalgt ved akklamation.

Bestyrelsen består af fire medlemmer.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen (1 suppleant på lige, og 1 suppleant på ulige årstal)

Bo Kiel Jespersen blev valgt ved akklamation.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Kurt Mortensen og Arne Duus blev genvalgt til revisorer og Bo Kiel Jespersen til revisor suppleant ved akklamation.

11. Valg af udvalg

Følgende blev valgt ved akklamation.

Kapsejlads udvalg: Frank og Per

Standerudvalg: Uffe, Per og Torben

Festudvalg: Karin, Margrethe, Anni

Bridgeudvalg: Poul Larsen

12. Eventuelt

En deltager henstillede til bestyrelsen at regnskabet forelå i udskrevet form i klubhuset forud for generalforsamlingen da ikke alle havde adgang til klubbens hjemmeside.

Kasseren tog dette til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *