Generalforsamling 18.03.2010

________________________________________________________________________________

Referat fra bådeklubbens generalforsamling den 18.03.10

dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent:

H.C. Andersen valgtes til dirigent. Vivi Aarup valgtes til referent.

2. Bestyrelsens beretning:

Margrethe bød alle velkommen, hvorefter hun bad forsamlingen rejse sig for et minuts stilhed for at mindes afdøde medlemmer: Magda Andersen, Gudrun Jensen samt Per Aarup.

Derefter omtalte Margrethe årets begivenheder: frokost jazz, som blev en stor succes, vil blive gentaget. Duelighedskursus, som en del medlemmer havde deltaget i. Standerhejsningen, som var solrig og kold, med efterfølgende fællesspisning i klubhuset om aftenen med få deltagere. Pinseturen til Årø. Kursus i første hjælp, som var en stor succes. Deltagelse i roklubbens 10 års jubilæum. Sct. Hans aften. Sensommerturen til Bregninge og Vejle, hvor vi desværre mistede medlem Per Aarup. Kapsejlads for blandede bådtyper til Middelfart Marina. Dette med stor succes, så det vil blive gentaget. Der blev – i efteråret – prøvet med yachtskipper- og radiokursus. Dette aflyses pga. manglende deltagelse. Samme skæbne fik afriggerfesten. Mandagsbridge som er en stor succes. Møder med nogle fædre til børn i optimistalderen, hvor især Per og Bo har ydet en stor indsats. Sammen med optimistsejlads, vil der blive lavet sejlads for større drenge i klubbens andre joller.

Sidst takkede formanden for det gode og åbne samarbejde med havnen.

Formandens beretning blev godkendt med klapsalver.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende år:

Jan Laursen ønsker oplyst, om forsikringspenge fra stjålen følgebåd vil blive brugt til køb af anden. Dette vil bestyrelsen se på til næste år, når der lægges budget.

Jytte ønsker oplyst, hvad tilgodehavende i klubben er. Bestyrelsen oplyser, at det var en forkert konto, hvorfor det er tilbageført til rette konto den 01.01.10.

Torben ønsker forklaring på 2 x 1800 kr. årligt for husleje i roklubben. Til dette oplyser bestyrelsen, at disse går til bådklubben og ikke til havnen.

Budgettet for 2010 blev gennemgået. Det undrede forsamlingen, at der er sat kr. 20.000,- af til kommende fester og intet til ungdomsafdelingen.

Borris ønsker oplyst vedr. forsikring af unge mennesker, som hjælper til på havnen.

Erik Holm oplyser, at joller ikke pt. er forsikret. Kommer der en ungdomsafdeling op at stå, vil der blive kigget på det, men det er ikke budgetteret i år.

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentforhøjelse er en nødvendighed i 2011. Priser bliver som følger: Aktive medlemmer kr. 600,00, pensionister – dette gælder førtids- som folkepensionister kr. 400,00. Passivt medlemskab slettes. Børn under 18 kr. 250,00.

Forhøjelsen blev godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag:

I henhold til §14, ønsker bestyrelsen ændring af dato for afgivelse af driftsregnskaber, nemlig fra den 01.02 til den 15.02. Dette betyder samtidig, at påtegningen fra revisorerne jf. §14 samtidig vil blive ændret fra den 15.02 til den 01.03. I forbindelse med §16 – klubbens opløsning – ønsker indført i teksten: ved klubbens evt. opløsning, tilfalder herefter klubbens midler/formue ungdomsarbejdet indenfor sejlsport i lokalområdet, efter generalforsamlingens beslutning. Teksten skal fremgå fremover, såfremt klubben skal modtage støtte i fremtiden fra Middelfart kommune.

Paragrafændringerne blev godkendt.

6. Valg af formand (lige år):

Margrethe Storm blev genvalgt.

7. Valg af kasserer (ulige år)

Erik Holm blev genvalgt.

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Christian Kreutzberg blev valgt. Claus Qvitzau blev valgt.

9. Valg af suppleanter:

Per Stub blev genvalgt. Ingrid Plesner blev valgt. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Kurt Mortensen og Arne Duus blev genvalgt. Vivi Aarup blev genvalgt til revisorsuppleant. 11. Valg af diverse udvalg: Ingen blev valgt, da der pt. Ikke er behov for udvalg. 12. Eventuelt:

Jytte ønskede oplyst, hvordan Havnen kan leje klubhuset ud til andre uden først at spørge Klubben. Det tager Margrethe op med Havnen. Jan mener, at Havnen har for stor magt over Klubben. Erik oplyser, at bestyrelsen skal i forhandling med Havnen, som de i forvejen har et positivt samarbejde med. Villi mener, at vi giver for mange penge i husleje, da man ikke føler sig velkommen længere. Erik er enig i denne betragtning. Det vil blive kommenteret over for Havnen, da der mangler socialt samvær i klubben. Tanja ønsker oplyst indholdet i lejekontrakten med Havnen. Jens Nielsen ønsker opsætning af vand og kaffe automat. Jan ønsker opsætning af ølautomat. Søren Arfeldt ytrede tilfredshed omkring de gode initiativer, bestyrelsen foretager. Han ytrede samtidig ønske om oplysning af medlemstal samt aldersfordelingen. Dette undersøges. Bo oplyser, at der allerede på nuværende tidspunkt er to fædre, som har meldt sig som trænere om onsdagen. Der fremlagdes i samme forbindelse et Brovagt skema, som man kan skrive sig på. Og dette vil være bindende. Der efterlyses referater fra bestyrelsesmøderne. Dette tages a notam. Erik efterlyser hjælp til oliering af standeren.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som ligeledes takkede forsamlingen.

Vivi Aarup Referent