Møder 2019

Bestyrelsesmøde 5. februar 2019 Strib Bådeklub

Tilstede Per Askær Rasmussen, Margrethe Storm, Mark Jensen, Henrik Volther ankom senere pga arb.

Medlemstid: Per stub Olesen var forbi og kunne berette at placeringen af saunabygningen er endeligt på plads. Det er rykket en lille smule i retning af slæbestedet. Per ønsker om der kan kobles et bestyrelsesmedlem på. Bestyrelsen foreslår Bo Kiel, men han var ikke tilstede. Der nedsættes en brugergruppe til saunahuset. Der er stiftende møde den 7. marts. Her skal eks brugsregler drøftes. Per Spurgte om der kunne indkøbes redningsveste til el-båden. Dette gav best. grønt lys til. Per fortalte at Erling Storm Ikke længere er medlem af el-båds gruppen. Ref fra januar måned godkendt, dog med den tilføjelse at Per Stub Olesen og Erik Bay har ansvaret for klubbådene, hvilket bestyrelsen takker for.

Økonomi Vi har mistet sponsorat fra SuperBrugsen, ligeledes har Middelfart Sparekasse skåret i sponsoratet således at vi modtager 5000,-kr årligt over en periode på 3 år. Begrundelsen var at de havde givet til en båd og havde mange andre de også skulle tilgodese. Bestyrelsen takker, selvom det ikke var hvad vi havde håbet på. Kontingent sendes ud således at det er til betaling d. 5.3. Bestyrelsen indstiller at den kommende bestyrelse benytter hjælp til kasserjobbet. Bestyrelsen foreslår at kontingentet hævet fra 2020 med 25,-kr for enkeltmedlemer og 50,-kr for familiemedlemskaber. Dette begrundes i at klubhuset på sigt skal renoveres.

Husudvalg Vi undersøger en kortløsning til adgang til klubhuset. Kortet skal kunne give adgang til forskelige steder eks sauna. Der skal ligeledes være begrænsning på den aktive periode. Mark kontakter Lars Lauridsen, Henrik ser på andre muligheder desangående. Udvalget har gjort rent i huset. Særligt ovnen var slem. Bestyrelsen takker mange gange.

Kalender. * Besøg af naturvejleder Anette Weiss 6.2 * Der kommer et vinarraugemen i slutningen af feb. * Underholding og fællesspisning med musiker Thomas Askær. 1. marts. * Generalforsamling 20. marts * Førstehjælpskursus 27 april * Standerhejsning 31 marts * Søsætning af både 21 april ( 2.påskedag) * L23 Trim arrangement 10 juni.

Havbadet Der arbejdes på at gennemføre projektet igen. Placeringen rykket. Alle tilladelser er ifølge Per Stub Olesen på plads. Han har været til møder med rep fra havnen og kommunen. Der er ligeledes afholdt møde med tømmermester Lars Jeppesen.

​Bestyrelsemøde 02.01.2019 Strib Bådeklub

1) Medlemstid:
Forslag fra Per Stub:
• 6 Redningsveste til Pensiognisten –
• Per søger sponsorer til Elbåd– efter at bestyrelsen har fået svar fra Middelfart Sparekasse
vedr. sponsorat
• L 23 –Per Stub og Erik Bay vil at nedsætte en ansvars-gruppe for L 23erne
Underskudsgaranti på Trim Kursus – foreslået 5000 dkk
• Forslår at der er åbent hus i marts.
Bestyrelsen samtykkede, dog arbejdes der pt på at have åbenhus-møde samtidigt med Strib Roklub i begyndelsen af april 2019

2) Deltagere fra Bestyrelsen: Mark, Margrethe, Per Askjær, Henrik og Bo (ref.)

3) Godkendelse af sidste referat: Ingen bemærkninger.

4) Siden sidst: Meget fin fiske tur den 27. december – 26 deltagere – fine præmier – flot arrangement stor tak til Per, Frank, Marion og Klaus

5) Holdsport DK, Dette kalender og møde-styrings system er vældigt fint og Mark arrangerer møde med Lars og Alin

6) Regnskab. Vi mangler at hører fra Middelfart Sparekasse vedr. sponsorat,
Den nye bestyrer for Strib Brugs har ikke svaret vedr. sponsor støtte. Sponsorat søges derfor også gennem Brugsens Bestyrelsen. Ansvarlig for ansøgningen er Mark og Per A.
Overslag for regnskab 2018 (tal vist som drift/budget)
Indtægter: 125 t / 172 t. dkk
Faste udgifter: 55 t. / 55 t.dkk
Variable udgifter: 80 t. / 58 t. dkk. Klubaktiviteter: – 4 t./ -10 t. dk

Drifts resultat: -10 t. / -48 t dkk

7) Informationsmøde den 10. december vedr. svindel: Der deltog 26 medlemmer og Mads Flyger fra Dansk Sejlunion i fællesmødet den 10. december 2018, vedr. svindel på ca. 33.000,00 dkk. På mødet blev der orienteret omkring hvordan svindlen var forgået og fyldig dokumentation blev forelagt for medlemmerne og der var en åben dialog omkring skylds og ansvars spørgsmål. Artikel i JP den 27.12.2018 hvor kasseren blev refereret korrekt, derudover har der været indlæg i dr.dk som er blevet refereret på flere hjemmesider.

8) Klubhus:
Lejekontrakt mangler lige det sidste. Så snart at kontrakten er underskrevet overtager Bådeklubben udlejning af klubhuset – Mark tager igen kontakt til Havnens bestyrelse / havnefogeden for at få oplyst hvilke datoer hvor klubhuset er blevet lovet ud i 2019.
Strib Bådeklub Kontaktperson til klubhus- gruppen er Margrethe Storm.
Klubhus-gruppen består af Ole L. Sørensen, Erling Storm, Dorte Ladefoged og Margrethe Storm, som vil være ansvarlig for udlejning og vedligehold af klubhuset.
Så snart lejekontrakten er endelig underskrevet, planlægges det at tegne en forsikring for klubhuset. Mark retter kontakt til et forsikrings selskab således at forsikringen kan træde i kraft umiddelbart efter at lejekontrakten er underskrevet. Indboforsikring overvejes
Booking af klubbens lokaler vil forefindes på Bådeklubbens hjemmeside så snart lejemålet er indgået. Regler for udlejning udarbejdes af klubhus-gruppen.

9) L 23erne
Sejl og madrasser til L23 er kørt på opvarmet lager.
Alle 3 påhængsmotorer skal til service – Mark kontakter Toke

10) Aktiviteter
Planlægnings møde onsdag den 9. januar kl 19,00 og er vedhæftet efter referatet.

11) Orientering vedr. samarbejde mellem Roklubben og Bådeklubben.
Fællesarrangementer er blevet drøftet og Roklubben er inviteret med til Sejlklubbens musikarrangement den 1, marts 2019. Forskellige tiltag er også blevet drøftet, f.eks samtidig åbenhus arrangement, fælles vand aktiviteter og sandfodring mellem roklub og havn. Roklubben er velkommen til at låne Pensiognisten i forbindelse ed arrangementer, dog kræves det at de har uddannet bådførere. Bådeklubben arranger gerne bådfører kursus for Roklubben

12) General forsamling onsdag den 20 marts 2019 kl. 19.00
Under generalforsamlingen lægges der op til medlemsdeltagelse af planlægning af arrangementer 2019 – 2020.

Eventuelt: Roklubben har lagt høj vands-spærring ud rundt omkring deres klubhus i forbindelse med varslet stormflod. Hvis der en anden gang mangler arbejdskraft til sikring af roklubbens hus stiller Bådeklubben gerne op og hjælper til
Opdatering af hjemmeside – skal ske på (/ kort efter) hvert bestyrelsesmøde
Bo laver agenda til bestyrelsesmøde den 6. februar 2019 – rundsendes 3 dage før. – med fokus på generalforsamling.