Møder 2018

Møde i SB 10.12.18. kl 19

Dagsorden fupnummer med kassereren.

Dirigent Jørgen Rasch. Tilstede 25 personer.

Mark fortalte om forløbet, derefter redegjorde Henrik for detaljerne.

Mads Fluger fra Dansk Sejlunion fortalte om lignende sager fra DIF. Hans råd var: vælt bestyrelsen eller kom videre.

Der var en del diskussion om, hvad man kunne gøre for at få erstatning. Ingen, viste det sig.

For fremtiden skal alle udbetalinger godkendes af to NEM-ID’er.

En ekstern regnskabsfører er overvejet.

Bestyrelsen har accepteret, at Henrik optræder i TV2 til skræk og advarsel.

Referat af bestyrelsesmøde SB 05.12.2018.
Tilstede: Margrethe Storm, Henrik Wolther, Per Askær Rasmussen og Mark Jensen
Åben del
Besøg i åben del af repræsentant fra mandagsvandrerne der ønskede at høre om de fortsat kunne benytte lokalerne 5-6 unge om året. Dette ønske blev efterkommet.
Herudover også besøg af Per Stub Olesen og Birger Hansen der i skøn blanding spurgte ind til om hvorvidt bestyrelsen havde ændret procedurer i modsætning til vedtægterne og hvorvidt bestyrelsen havde ændret på godkendelse fra bestyrelsen vedrørende betaling via banken. 
 Det kan tolkes derhen, at spørger havde ret i, at der i praksis er gennemført en ændring i betalingsoverførselerne. Dog er der ikke ændret i ordlyden i vedtægterne. Men de vedtagne procedurer er ikke overholdt.
Birger Hansen ville undersøge om man kan spore de bedragede penge via bankkontonumre.
Mark Jensen lovede at undersøge om banken har ændret i sine procedure uden at orientere klubben.
Det blev påpeget at der på de sidste referater ikke havde været påskrevet et punkt der hed “Bestyrelsen godkender referat af sidste møde”. Dette vil selvfølgelig blive påført fremover.
Der blev påpeget at der ikke havde været noget nyhedsbrev i lang tid. Hertil blev henvist til at der ikke havde været nogle aktiviteter fra medlemmernes side hen over sommeren (siden sct.Hans. red), men at der jo var meldt et program ud for vinteren hvoraf flere af arrangementerne allerede var afviklet. 
Per Stub Olesen fremførte en påstand om at han mente klubben reelt var 100.000,-kr bagud i forhold til budgettet. Per fremlagde en række tal til grund herfor.
Per blev forsikret om at bestyrelsen ikke har indledt forhandlinger med Strib Ro og Kajakklub vedrørende afgivelse af aktiver.

 Per er fremover ansvarlig for et L23 stævne.

Hjemmside/booking/betalings løsning
Herefter gik mødet over i et langt punkt omhandlende nyt Hjemmeside/bookingsystem.
Lars Lauridsen fremviste et forslag der kunne løse en del af problemerne med betalings og bookingdelen: holdsport.dk der også tilbyder en app løsning. Det så lovende ud men vi kunne også se nogle problematikker. Ikke desto mindre virker det umiddelbart mere smidigt og brugervenligt end vores nuværende løsning. Bestyrelsen arbejder videre med problematikken.
Bestyrelsen godkendte referat af novembers bestyrelelsesmøde.
Økonomi 
Selv om punktet var berørt tidligere, fremlagde Henrik tal der viste at klubben ligger 10.000,- kr under hvad vi gjorde på tilsvarende tidspunkt sidste år.
Aftenarrangemet
Bestyrelsen drøftede arrangementet den 10.12.2018.
Klubhus
Herefter fulgte punktet omhandlende klubhuset.  Margrete Storm blev ansvarlig for at nedsætte et husudvalg.
Mark Jensen kontakter havnen for manglende tal på pladslejere der ikke er medlem af klubben. Ligeledes ønsker vi at vide hvilke bookinger der ligger ud i fremtiden. Det har heller ikke været muligt at få tal på lejeindtægten af huset forrige og sidste år.

Referat af bestyrelsesmøde i SB 7.11.2018

Tilstede:  Margrethe Storm, Henrik Wolther, Bo Kiel Jespersen, Per Askær, Mark Jensen.

Økonomi
Der mangler i øjeblikket kontingentindbetalinger for 23.000,- kr. Rykkere er sendt ud.

Ifølge kasseren mangler vi at få sidste års lejeindtægter fra klubhuset oplyst. Skal de udbetales eller skal de fratrækkes huslejen?

Lejekontrakt
Lejekontrakten er underskrevet af bestyrelsen og videregivet til bestyrelsesmedlem i havnens bestyrelse Knud Beer.

Møde med Strib Ro og Kajakklub
Bo og Mark fortalte om mødet og dets indhold.

Hjemmeside og mail

Klubbens hjemmeside bliver fra flere sider bedømt som forældet. Mark kigger på hvad di skal gøre i den anledning. Der er medlemmer der ikke modtager mails. I første omgang vil vi minde om at medlemmerne på hjemmesiden krydser af i feltet for modtagelse af nyhedsbreve.

Bridge

Der er indkøbt nye meldekasser og kort.

Referat af bestyrelsesmøde i SB 3.10.2018

Tilstede: Margrethe Storm, Bo Kiel Jespersen, Per Askjær, Mark Jensen

I den åbne del var der besøg af:

Ole Sørensen der havde forslag til rettelser til hjemmesiden.

Per Stub Olesen der havde melding om at økonomien holder sig inden for det forventede i forbindelse med elbåden.  Herefter drøftede vi om der ike skal være en kontaktperson i bestyrelsen for elbåden på linje med eks skolebådene. Herudover om der skal være et brugergebyr for benyttelse af elbåden fra næste år i lighed med eks klubbens øvrige både. 

Økonomi
ingen bemærkninger

Kapsejlads
Sæsonen er veloverstået.

Sejlerskole
Klubben har 8 sejlerskoleelever der alle bestod dulighedsprøvens praktiske del. Tillykke til dem alle og bestyrelsen vil gerne takke instruktører og sejlerskoleansvarlig Jørgen Rasch mange gange.

Pigesejlads
Sæsonen er veloverstået

Klubhus Havn
Intet nyt

Klubhus Strand
Intet at bemærke

Kurser
Klubbens bestyrelse opfordrer alle medlemmer til at søge Dansk Sejlunions kurser. Klubben afholder udgifterne. Se nærmere på DS hjemmeside www.sejlsport.dk 

Hjemmeside
Vi trænger til at få den frisket op. Web ansvarlig og Mark Jensen overvejer hvad vi gør fremover.

Bridge
Ole Sørensen fik bevilget nye meldekasser og kort.

Sponsor
Bestyrelsen ønsker at indsætte Per Stub Olesen som  klubbens fundraiser. Dette ønske blev ikke imødekommet.

Sauna
Intet nyt

Evt
Klubbens generelle sikkerhedsinstruks gennemgås og opdateres evt af Bo Kiel Jespersen

Der blev fremsat ønske om at der kommer mere information i klubben kasse på væggen ved døren. Dette bliver fremover imødekommet

Dagsorden
Bo Kiel Jespersen opfordrede til at bestyrelsen gik bort fra den faste dagsorden og fremsendte en mere aktuel dagsorden en uges tid i forvejen.

Referat af bestyrelsesmøde i SB 5.9.2018

Til stede Bo og Margrethe. Mark kom senere.

 1. Per Stub skulle have formanden og kasserens underskrifter på afholdte udgifter, så vi kan få sidste afdrag fra Veluxfonden.
 2. Søsætningen af el-båden bliver den 29.09. ved frokosttid. Frank laver grillmad.
 3. Vi skal undersøge om vores bankkonto er forsikret mod hacking.
 4. Søge nye muligheder ang. sauna.
 5. 8 elever skal til prøve den 28.09. gennem DFU
 6. kapsejlads –
 7. pigesejlads-
 8. rep. af standeren, ingen reaktion
 9. bridge, stor tilslutning
 10. 27.09. kl 19.00
 11. idemøde for medlemmer.
Referat af bestyrelsesmøde i SB d. 22.8.2018
Til stede: Mark, Bo, Henrik og Margrethe.

1. Godkendelse af udkast til lejekontrakt. den sendes til Johannes.
2. Bo indkalder til inspirationsmøde.
3. Per har fået en henvendelse fra nogle OK-sejlere, som er interesserede i at blive medlemmer af SB. De er velkomne til at komme med et oplæg om, hvad de forventer.
4. Sponsorer. Inden 14 dage besøger Mark og Margrethe Superbrugsen. Mark og  Henrik klarer resten.
5. Elbåden skal søsættes på festlig vis. Nærmere, når vi kender datoen.
6. Restanter, Henrik får en liste af Lars.
7. Mark arrangerer klubidentitetsaften.
8.. Vi vil i vinter gerne afholde kurser i meteorologi og motor.
9. L23rne vil gerne holde trim-weekend i Strib næste år. vi vil gerne arrangere.
10. Praktisk prøve 29.09. otte tilmeldte.
11. Forslag til yderligere vinteraktiviteter.
Referat af bestyrelsesmøde i SB d. 6.6.2018
Til stede: Margrethe Storm, Bo Kiel Jespersen, Per Askær (sup) og Mark Jensen
Under den åbne del mødte Per Stub Olsen og Cristoffer Frydkjær op.
P. S.O. ønskede at høre om bestyrelsens holdning til projektet med el-båden. Bestyrelsen bakker op så længe  der er frivillige til at tage sig af båden. I det øjeblik dette ikke er tilfældet vil klubben skaffe sig af med den. Bestyrelsen  gik med til at støtte projektet således at den giver en underskudsgaranti på 10.000,-kr i to år. Herefter skal projektet bære sig selv. Båden forventes at belaste klubbens budget med omkr. 10.000,- kr årligt. 
C. F. fremviste hvilke muligheder hjemmesiden holdsport..dk kan. Siden er oprettet til fodboldspillere, men kan selvfølgelig også benyttes af andre sportsgrene. Siden er gratis for klubben, dog er der reklamer. Den vil kunne hoste hjemmesiden, men også stå for booking og betaling. Et alternativ der er værd at overveje. Tak til Cristoffer.
Per Askær og Bo Kiel tager sig af årets Sct. Hans. Det bliver igen et børnenes Sct. Hans henne på græsarealet. Vi vil i klubben forsøge om vi ikke kan lave en lige fest efterfølgende. Vi vil høre om medlemmer fra roklubben er interesserede i at deltage. 
Økonomi
Da Henrik ikke deltog har vi intet nyt. til dette punkt.
Skolesejlads.
Alle tre både er besat med tre elever. Meget dejligt, dog mangler vi en instruktør da Marie (instruktør) har fået bommen i hovedet og er sygemeldte med hjernerystelse. 
Kap sejlads
I maj måned havde vi L23 klubben på besøg. Et særdeles fint og gentagelsesværdigt arrangement.
Der skal indbetales gebyr for kapsejlads til Fredericia Sejlklub.
Pigebåd
Der er fin tilstrømning til onsdagenes sejladser. Dejligt.
Mast
Bestyrelsen opfordrer til (endnu en gang) at der er frivillige der vil vedligeholde masten. Alternativet er at pille den ned. Hellere dette end at den bare forgår.
Huset.
Vi drøftede oplægget til havnens bestyrelse and lejekontrakt. Der vil blive sendt et forslag med datoer for mulige møder afsted snarrest.
Hjemmeside.
Se ovenstående

Bridge
Margrethe undersøger priser for hvad en middag og evt overnatning på Årøsund Badehotel vil kunne koste. Alternativt hvad der findes af muligheder på Årø. Turen skal være et måde mellem sejlere og bridgemedlemmer.
Sponsorudvalg
Der er kommet ny bestyrer for Brugsen. Vi tager snarrest kontakt for at opnå en relation hertil.
Vi skal Forhandle med Middelfart Sparekasse. Der skal laves en aftale.
Klubbåde.
Det er blevet påtalt at der ikke er klubstandere i masterne.
Det er nu særdeles tydeligt at der mangler bådsformænd der kan tage sig af småskalder, mangler osv. Det er et problem.
Motorbådsudvalg
Se ovenstående

Evt.
Der er, særdeles uheldigt, blevet sendt opkrævninger på kontingent ud til medlemmer der er afgået ved døden. Vi tjekker vore lister igennem igen!!! 

Referat af bestyrelsesmøde i SB d. 2.5.2018

Deltagere: Alin Andries, Henrik Wolter og Mark Jensen. Afbud fra Margrethe Storm og Bo Kiel Jespersen.

I den åbne del af mødet var Christian Adelhard forbi for at fortælle om planterne om en fællestur. Bestyrelsen fandt det var meget positivt og opfordrede til fortsat at arbejde med ideen. Mere herom til medlemmerne primo juni 2018.

Økonomi
Henrik er ved at overtage posten fra Jeanette. Der er stadig lidt detaljer med banken der lige skal på plads.

Skolebåde
Ved frivillig indsats er de blevet klargjort i løbet af foråret og søsat d. 30.4.2018 i silende regn. Allerede dagen efter deltog den ene i kapsejlads. Der mangler lige at komme mast på den sidste .
Erik Bay har i vinterens løb været i kontakt med Bådpolsteren om at få lavet tre ens bompresenninger. Vi glæder os til at se resultatet.

Vi drøftede hvordan med leje af klubbåde over en længere periode eller en fast ugedag. Det ser bestyrelsen ikke nogen hindring i. Dog skal det være ud fra en rimelig ordning hvor der stadig er plads til interesserede i tilfælde af mange medlemmer ved eks. tirsdagssejlads.

Kapsejlads
22. 4. 2018 var interesserede i Frederica Sejlklubs lokaler for at høre om årets lokale sejladser.

Bestyrelsen vil invitere Per Stub Olesen for at høre om de videre tanker om det spændende projekt med den eldrevne motorbåd.

Bestyrelsen kommer snart med et oplæg til en drøftelse af hvad medlemmerne reelt ønsker af aktiviteter og har af forventninger til klubben. Men ikke mindst, hvordan kan vi opfylde forventningerne.

Referat af bestyrelsesmøde SB d. 4.4.2018

Deltagere: Margrethe, Alin, Henrik

Per mødte op og informerede om at han er blevet opfordret til at søge kr. 70.000 til elbådsprojektet som tages op af mølposen igen. Bestyrelsen gav fuld opbagning. Vi blev enige om at give op til kr. 5.000 til L23 weekendstævne. Per bekræfter at han vil være behjælpelig med bogføring af klubbens billag. Vi blev også enige om at Per nedlægger den af ham oprettede facebookgruppe, der er åben for alle. Kun den lukkede gruppe fortsætter, så i fremtiden vil ikke medlemmer kun kunne få data om bådklubben  på hjemmesiden.

Aktivitetskalenderen blev debateret og nye tiltag kom på.

Vi mangler at bekræfte datoer på opstart af sejlerskole, paksejlads og pigesejlads. Datoer lægges på kalendere så hurtigt som muligt.

Per vil tage kontakt med roklubben om fælles afholdelse af Sct. Hans fest den 23/6.

PS. Glemte at få Per´s mailadresse.

Konstitueringsmøde d. 28.3.2018

Siden generalforsamlingen d. 22.3.2018 har bestyrelsen konstitueret sig. Den ser nu ud således.

Formand: Mark Ph. Jensen mark@stribbaadeklub.dk

Næstformand: Bo Kiel Jespersen   bo@stribbadeklub.dk

Kasser: Henrik Wolter  henrik@stribbaadeklub.dk

Øvrige medlemmer:

Margrethe Storm margrethe@stribbaadeklub.dk

Alin Andries  alin@stribbaadeklub.dk

Bestyrelsessubstituter

Bent Sommer

Klaus Udesen

Bestyrelsens medlemmer har ifølge vedtægterne pligt til at indgå i de forskellige udvalg og det fordeler sig på følgende måde:

It og hjemmeside: Alin Andries

Kapsejladsudvalg: Mark Jensen og Claus Quitzau

Festudvalg: Bo K Jespersen samt Per Askjær Rasmussen

Turudvalg: Margrethe Storm og Christian Adelhard

Klubbåde: Bo K. Jespersen, Henrik Volter og Mark Jensen

Økonomi: henrik Volter

Bridge: Margrethe Storm
Aktivitetsudvalg: Alin Andries og Margrethe Storm

Uddannelsesudvalg: Mark Jensen og Jørgen Rasch

Bestyrelsens beretning ved generelforsameling d.  22.3.2018

Vi har i løbet af det sidste år haft en del arrangementer. 

Vinsmagning i både for- og efterår. 

Et åbent hus arrangement hvor blandt andet et jubilæumsudvalg så dagens lys. 

Sejlerskolen blev besat med interesserede i sådan en grad at vi var nødt til at skaffe ekstra instruktører. 

Vi havde nogle til møder med Lillebæltkredsen, kredsen af bådklubber i det nordlige lillebælt,  her blev bl.a. aftalt grillaftner, og fællessejlads.

Ved påsketid blev klubbens både klargjort af pige-og kapsejlere. Der var hvert fald fint vejr den ene dag og humøret  og effektiviteten var høj.

Ved standerhejsning  anden påskedag så vi måske varslet på hvordan bestyrelsen kom til at arbejde i år. Vi var to der holdt talen ved smedjen da formanden ikke kunne være tilstede. Han var på sølvbryllupsrejse, så alt forladt. Efterfølgende havde festudvalget sørget for der var noget lækkert til ganen i form af en god frokost.

Vi var 5-6 både der drog hele vejen til grillarrangement i Fredericia. Et hyggeligt arrangement hvor vi sad udenfor i maj varmen.

Vi afholdt selv et rimeligt vådt grillarrangemet 14 dage efter. Det var lige før vi ikke kunne tænde grillen.

Efter sommertogterne stod den på Jublæumsfestligheder 

28 August. Kapsejlads, morgenmad på molen, krabbefangerkonkurrence, Popup havnefiskerestaurant, totalt sponseret af Catering Engros som gav godt til klubkassen. Musikken stod  Helge og hans musikalske besætning for. Om aftenen var der fest, denne gang med helstegt pattegris.

 Endnu engang må bestyrelsen takke jubilæumsudvalget, det var i sandhed en fin dag.

Ved bådoptagningen som klubben stod for den sidste lørdag i oktober blev et nyt begreb introduceret:Standerbytning, vi skiftede fra den lyse sommerstander til den mørkere vinterstander. Det blæste så meget at vi var nødt til at forlægge talen til indersiden af smedjen. Igen med en anden til at holde talen, nu var formanden forvist til Polen i arbejdstøjemed.  

Vi har selvfølgelig også sejlet kapsejlads hvor de deltagende både skiftevist stod for traktementet efterfølgende. Onsdagens pigesejladser blev igen i år afsluttet med hjemmeavet kage og kaffe. 

Vi holder bestyrelsesmøder den første onsdag hver måned og når jeg ser de kager får jeg ihvertfald til at være pigesejler og ikke bestyrelsesmedlem.

I december afholdt vi et julearrangement med verdenspremiere på en film om klubben og havnen gennem de sidste 50 år. Tak til alle de involverede.

Vi har haft møde med havnen løbende gennem det sidste halve år ang. lejeaftalen. Vi håber snart at kunne melde noget ud.

Havbadet led i løbet vinteren en stille død, vi magtede nok ikke rigtigt at løfte opgaven med at planere en bygning og kommuneal sti 1,5 m ude over stenmolen. Et udvalg af medlemmer og intresserede borgere blev nedsat men har valgt at droppe ideen i denne omgang.

Referat af bestyrelsesmøde SB 3.1.2018

Deltagere: Bo, Jeanette, Lasse, Marc, Henrik.

Lasse er desværre nu formeldt udtrådt af bestyrelsen.

18/1 indkaldes et møde om Havnebadet, da det vil koste i nærheden af kr. 200.000 ekstra at flytte det længere ud i bæltet, for at se om andre vil overtage projektet.

Der sendes mails ud til alle medlemmer og Melfarposten kontaktes.

Per og Henrik hører om Brugsen vil bidrage med tilskud til bådklubben.

H-båden kan vi ikke holde kørende med den øjeblikkelige økonomi, derfor takker vi nej til den.

Toke se på brugt bådsmotor til L23.

Vi holder møde den 10/1 eller 11/1 hos Bo kl. 19,00 angående nye vedtægter i klubben.

Henrik hører Per mht. vinsmagning: Det er 15 marts.