DUELIGHEDSPRØVE

Aflæggelse af den praktiske del af Duelighedsbeviset foregår en lørdag i september 2019. (Datoen endnu ikke fastlagt).

Du skal møde op senest klokken 9,00 i klubhuset.
SE udskrift under hvad du kan forvente at komme op i. 

Praktik
Praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere begynder med tilrigning af fartøjet, hvorefter det pågældende fartøjs plads forlades. Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på fartøjets plads. Nødvendig besætning for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet under prøven.

Praktikprøven omfatter:

6) Fartøjskendskab

7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj

8) Fritidsfartøjers maskineri

6) Fartøjskendskab
Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til sejlads. Herunder skal du sikre dig,

 • at fartøjet er gjort søklart,
 • at sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden,
 • at sejl og/eller motor er klar til brug,
 • at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og,
 • at besætningsmedlemmerne er klar over deres rolle under sejladsen.

Du skal have kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik. Dette demonstreres ved, at fortøjninger, fald, skøder mv. behandles korrekt i alle forekommende situationer. Du skal endvidere kunne redegøre for sikkerhedsudrustningens brug.

7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj
Du skal kunne:

 • afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,
 • styre efter kompas og fjerntliggende punkter,
 • styre efter mærker overét,
 • tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen,
 • foretage en mand-over-bord manøvre efter følgende retningslinier:
  • Prøveholderen udkaster “mand-over-bord bøjen” (MOB-bøjen). Samtidig varskoes: “Bjærgemærs over bord”. Der lægges vægt på, at du viser selvstændigt initiativ og foretager følgende:
   • Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. Dette kan evt. blot markeres.
   • Etablerer udkig efter bøjen.
   • Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en overbordfalden (line, evt. fortøjning o.lign., men IKKE bådshage).
   • Foretager en sådan manøvre, at fartøjet kommer helt hen til bøjen og ligger stille ved den i så lang tid, at det er realistisk f.eks. at få en line rundt om en overbordfalden. Bøjen må ikke påsejles eller samles op ved hjælp af en bådshage.

Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person kan bjærges ombord i det til prøven anvendte fartøj med anvendelse af den aktuelle besætning minus en person.

Såfremt prøven aflægges i sejlbåd skal du endvidere demonstrere kendskab til:

 • sætning, bjærgning og rebning af sejl,
 • trimning af sejl under såvel rumskøds- som bidevindssejlads,
 • stagvending og bomning.

Du skal kende til almindelige maritime udtryk som styrbord, bagbord, agter, luv, læ etc. og kunne redegøre for: 

 • hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan fastgøres om bord i eget fartøj,
 • hvorledes anker og drivanker anvendes,
 • fartøjets begrænsninger i dårligt vejr,
 • hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, specielt i dårligt vejr,
 • betydningen af at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. bundgarn, drivgarn, drivtømmer,
 • forholdsregler i forbindelse med optrækkende byger,
 • vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for det farvandsområde prøven afholdes i.

8) Fritidsfartøjers maskineri
Du skal demonstrere kendskab til:

 • måling af brændstofbeholdningen om bord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder,
 • motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet,
 • motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf,
 • kontrol af motorens kølesystem.

Du skal kunne:

 • starte og stoppe motoren,
 • omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen,
 • regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning),
 • nødstoppe motoren.

Såfremt den øvrige prøve udelukkende afholdes for sejl, behøver det fartøj, som motordelen af prøven afholdes i, ikke at forlade kajen.

Bemærkninger
Hele prøveforløbet gennemføres under iagttagelse af søvejsreglerne, herunder med specielt fokus på vagthold, behørig udkig og vigereglerne.

Du skal desuden have et kendskab til pensum fra teoriprøven herunder søredning, forebyggelse og bekæmpelse af brand og beskyttelse af havmiljøet, baseret på f.eks. Søsportens Sikkerhedsråds pjecer.