Generalforsamling 9.3.2016

Referat af generalforsamling Strib Bådeklub.

Onsdag den 9. marts 2016

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 30 medlemmer. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
  Formanden foreslog Jørgen Rasch der takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via girokort og klubbens hjemmeside. Forsamlingen havde ingen kommentarer til indkaldelsen og dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed og gyldighed.
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  Formanden mindede inden beretningen om klubbens formål:
  at samle alle, der har interesse for bådsejlads, at fremme bådsporten bl.a. gennem uddannelse af juniorer og at varetage og fremme opgaver, der kan gavne medlemmerne, herunder bedst mulige bådpladser og klubhusfaciliteter.

  Han sagde videre at klubbens drift ikke er afhængig af sponsorater men at disse er nødvendige ved nyanskaffelser og arrangementer.

Ad beretningen:

Klubbens registrerede medlemstal er i dag 221.

Alle medlemmer er velkomne ved bestyrelsesmøderne der afholdes kl. 19 den første onsdag i måneden i klubhuset.

På formandens opfordring afholdt forsamlingen ét minuts stilhed til minde om de medlemmer der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling.

Formanden henviste til, at årets aktiviteter i stort omfang fremgår af klubbens hjemmeside, men for dem der ikke fulgte denne.

I marts blev der afholdt generalforsamling, standerhejsning og teoriprøve til Duelighedsbeviset hvor 8 bestod.

 1. april var der navngivning af klubbens 2 L23ere.

I maj og oktober afholdt klubbens sponsor Super Brugsen et arrangement med vinsmagning og den har planer om fortsætte med disse.

I juni deltog klubben i Skt. Hans festen på havnen ved at betale en annonce i Melfarposten, mens det praktiske blev ordnet af lokale spejdere, som formanden roste for det udførte arbejde.

En sponsoraftale med Victoria Pizza i juli sikrede et sæt sejlertøj til klubbbens instruktører i skole- og pigebådene, og dette indkøb gav mulighed for at medlemmerne under en fremvisning i august kunne købe sejlertøj til halv pris.

I august og september arrangerede klubben en oplevelse for medarbejderne hos vores hovedsponsorer Middelfart Sparekasse og Superbrugsen.

 1. september holdt sejlerskolen en mand over bord øvelse i havnen, der vil blive gentaget til sommer.
 2. september deltog to hold i Sejlerskole Cup i Kerteminde og sejlerskolen takker Tom og Erik for deres indsats som ’coach’.

13. september arrangerede klubben Natures dag på havnen, og trods vejret var der 200 besøgende. Formanden henviste til Kjeld Hansens video fra dagen der kan ses på ’youtube’.

I oktober bestod 11 elever den praktiske prøve til Duelighedsbeviset, 3 både deltog i herreturen til Haderslev fjord, Middelfart Sparekasse afholdt et arrangement med finansiering, forsikring og delejerskab af både og 7 elever deltog i VHF kursus.

Standernedhalingen den 24. oktober inkluderede en hyggelig frokost for de forholdsvis få, der mødte op.

I november blev klubbådene taget op og vinterklargjort af deltagere i sejlerskolen og pigebåden.

I december afholdt vi en velbesøgt idé- og inspirationsaften, bridgespillerne holdt juleafslutning, SB hold julesammenkomst med pakkeleg og julepynt af gamle søkort, hvor det var dejligt at se nogle børn. Medlemmer kunne aflevere sejl til reparation som Tom fragtede til sejlmager sammen med klubbådenes sejl. Reparerede sejl kan afhentes når regningen er betalt.

Albani fonden donerede 60.000 kr. til en ny L23 klubbåd, der er købt og vil blive leveret i april.

I januar 2016 holdt bestyrelsen møde med havnens bestyrelse, hvor man blev enige om at søge fondsmidler til en udbygning af maskinhuset med køkken, toilet, sauna og terrasse til fordel for Autocampister, gæstesejlere, vinterbadere og havnen øvrige besøgende.

Mark fra SB og Leif fra havnen står for projektet, der allerede har fået tilsagn om 317.500 kr. fra LAG-MANK.

Vi afviklede et kursus i motorlære og en orientering om havhaver. Interesserede arbejder med etablering af en havhave i nærheden af Strib.

 1. februar var 54 mødt frem til den traditionelle præsentation af vores aktiviteter og skipperlabskovs. Stor tak til Lotte, Bent og Frank for deres indsats. Arrangement medførte 6 nye medlemmer, 4 tilmeldinger til sejlerskolen, 8 til navigation og 4 til VHF.
 1. februar afholdt vi et velbesøgt kursus i meteorologi.

De faste arrangementer i sæsonen:
Bridge: mandage
Sejlerskolen: man- og torsdage
Kapsejlads: tirsdage (sammen med Fredericia Sejlklub)
Pigebåden: onsdage
Pensionistbåd: torsdage (kan bruge mere tilslutning)

Brugen af klubbådene har langt oversteget vores forventninger, en stor tak til bådsmændene Helge og Tom og de instruktører der gør dette muligt.

Formanden rettede herefter en stor tak til klubbens hovedsponsorer, Superbrugsen og Middelfart Sparekasse og udtrykte glæde over at de fortsat vil støtte klubben. Vi søger en sponsor til driften af den 3. klubbåd.

Endelig takkede formanden den øvrige bestyrelse og de medlemmer der ydede frivilligt arbejde i klubben herunder ved at stille deres både til rådighed.

Bestyrelsens beretning blev herefter vedtaget ved akklamation.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende å

Kassereren gennemgik driftsregnskabet, der viste et underskud på kr. 35.572. Årsagen til afvigelsen fra budgettet fremgår af noterne og skyldes tilbagebetaling af tilskud til leje af klubhus, anskaffelser til klubbens både (herunder en trailer) samt manglende afregning af lejeindtægter fra klubhuset.

Kasseren oplyste at det hidtil benyttede regnskabssystem var blevet skrottet, da det var for dyrt og for besværligt at anvende. Det nyindkøbte system fungerede perfekt.

Formanden oplyste at lejeindtægter deles ligeligt mellem havnen og klubben.

På forespørgsel oplyste kasseren at betaling af 100 kr. per medlem til Dansk Sejlunion også omfattede medlemmer der ikke sejler herunder bridgespillere. Formanden oplyste at klubben har stor gavn af medlemskabet ved forsikringsordninger, kurser og rådgivning.

Regnskabet blev herefter vedtaget ved akklamation.

Kassereren gennemgik hovedposter i budgettet for 2016, der balancerer med et driftsoverskud på 33.000 kr. og oplyste at det bygger på nuværende kontingenter og en mindre medlemsfremgang. Budgettet afspejler endvidere at klubben nu ejer tre både.

Budgettet blev vedtaget ved akklamation.

Fastsættelse af kontingent for 2016

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter:
Junior (under 18 år) kr. 250 – klubben har p.t. ingen juniormedlemmer
Senior kr. 500
Familie kr. 750 (omfatter hjemmeboende børn)
Brug af klubbåde kr. 200
Samt at betaling skulle ske via Betalings Service og at anden betalingsform vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.

Forslagene blev vedtaget ved akklamation.

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag (skriftlige)

Der var ingen forslag og ingen i forsamlingen havde indsendt sådanne.

 1. Valg af formand – Per Stub Olsen ønskede ikke genvalg. Lasse Frausig blev valgt ved akklamation.
 2. Valg af kasserer. Ikke på valg
 3. Valg af den øvrige bestyrelse

Bo Kiel Jespersen blev genvalgt ved akklamation.

Frank Nielsen ønskede ikke genvalg. Alin Adries blev valgt ved akklamation.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Marian Surina og Per Stub Olsen blev valgt ved akklamation

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bent Sommer og Claus Qvitzau blev valgt til revisorer samt Hans Chr. Andersen til revisorsuppleant ved akklamation.

 1. Valg af udvalg

Følgende blev valgt ved akklamation.
Kapsejlads: Frank Nielsen
Stander: Axel Wiggers
Festudvalg: Tina Jensen, Lotte Sommer og Jette Hansen
Bridge: Poul Larsen og Lis Bunch
Sejlerskole: Johannes Prahl
Pigebåd: Jørgen Rasch
Motorbåde og fiskeri: Marian Surina
Pensionistsejlads: Per Stub Olsen
Klubbåde: Marie & Jørgen Rosendahl, Tom Brinkman og Helge Borre,

 1. Eventuelt

Frank takkede Per Stub Olsen for den store indsats han havde ydet som formand. Der var i Pers formandstid sket mere i klubben end i resten af Franks tid i bestyrelsen.

På spørgsmål om klubbens vision henviste Per Stub til beretningen og hjemmesiden samt at et udvalg arbejder med formuleringer.

Jette oplyste at den nye at den nye facebook side ’Strib bådklubs medlemmer’ er en lukket side som primært vil blive brugt til debat og ideer. Alle medlemmer er velkomne til at søge optagelse. Alin oplyste at klubbens hjemmeside vil indeholde alle vigtige begivenheder og oplysninger.

Per Stub oplyste at Alex Wiggers havde udarbejdet et projekt med beboelsescontainere som alternativ til en udbygning af maskinhuset.

Ole Sørensen havde oplevet at der ikke var ryddet op i klubhusets køkken efter arrangementer. Per Stub oplyste at rengøring og husorden sorterede under havnen, men opfordrede alle brugere til at sørge for at køkken og klublokaler blev efterladt ryddelige efter alle arrangementer.

Ved ankomsten af pizzaer valgte en stor del af forsamlingen at bryde op og forsamle sig om disse. Da dette medførte støj og uro valgte dirigenten at afslutte debatten.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, bortset fra den sidste del af punktet eventuelt og gav ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen.

Som dirigent
Jørgen Rasch

Skærmbillede 2016-03-03 kl. 15.10.41Skærmbillede 2016-03-03 kl. 15.14.50

Skærmbillede 2016-03-03 kl. 15.11.00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *